7

mgr biologii, dypl. hig. stom. Marta Moch 

 

 PL

Kontrola procesów sterylizacji 


słowa kluczowe:

dokumentacja, sterylizacja, testy kontroli: fizyczne, chemiczne, biologiczne, walidacja


streszczenie:

Sterylizacja wyrobów medycznych w gabinetach stomatologicznych należy do codziennych zadań i obowiązków personelu średniego. Prawidłowe przygotowanie instrumentów (dezynfekcja, mycie, suszenie, pakowanie) to połowa sukcesu w powodzeniu sterylizacji i możliwości ich bezpiecznego ponownego użycia. Aby mieć pewność, że wszystkie parametry podczas pracy autoklawu zostały osiągnięte, a co za tym idzie sterylizacja zakończyła się powodzeniem, konieczna jest kontrola codzienna i okresowa, monitorowanie oraz dokumentacja procesów.


GB

Control of sterilization processes


key words:

documentation, sterilization, control tests: physical, chemical, biological, validation


summary:

Sterilization of medical devices in dental clinics is one of the daily tasks and responsibilities of the average staff. Correct preparation of the instruments (disinfection, washing, drying, packaging) is half in the success of sterilization and the possibility of their safe re-use. To make sure that all parameters during autoclaving have been achieved and thus the sterilization was successful is needed daily and periodic controlling, monitoring and documentation of processes.