Dorocki S., Żądło J.

ART DENT, Tom/Volume 13; Numer/Number 2(56)/2015: 127-131

E-ISSN  2392-2818   ID ART 2015/2/127

ISSN 2081-4798 

Pobierz pełną wersję artykułu

 

VARIA

Sławomir Dorocki1,A,C,D,E,F,G, Jarosław Żądło2,A,B,D,E,F,G

1Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
2trener biznesu, konsultant zarządzania i certyfikowany doradca finansowy

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received:30.03.2015. Accepted: 22.04.2015.  Published: 19.05.2015

 

 PL


Ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości branży stomatologicznej w Polsce w świetle badań ankietowych


słowa kluczowe:

ekonomia, przedsiębiorczość, samozatrudnienie, start up, stomatologia, szkolenia, usługi medyczne, zarządzanie


streszczenie:

Wstęp: Współcześnie w Polsce zauważalna jest tendencja stałego wzrostu wielkości rynku stomatologicznego. Rosnąca zamożność Polaków oraz ich zainteresowanie nowymi usługami stomatologicznymi (np. stomatologią estetyczną i implantologią) wpływają na wzrost koniunktury na prywatnym rynku stomatologicznym. Jednakże obserwuje się, że znacząca część dentystów nie podejmuje starań zmierzających do zainicjowania samodzielnej aktywności przedsiębiorczej. W artykule podjęto zatem próbę odpowiedzi na pytanie, jakie ograniczenia i bariery według dentystów są głównym powodem ich bierności w aspekcie samozatrudnienia. Materiał i metody: W przeprowadzonej analizie wykorzystano wyniki własnych badań ankietowych oraz wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych na grupie sześćdziesięciu lekarzy stomatologów. Wyniki: W wyniku przeprowadzonych rozmów i ankiet określono dwie główne bariery ograniczające rozwój prywatnego rynku usług stomatologicznych w Polsce. Pierwszą jest brak praktycznej wiedzy proceduralnej i organizacyjnej dotyczącej zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Drugą wykazaną w toku badań barierą w rozwoju rynku stomatologicznego w Polsce jest wysoki koszt założenia tego typu działalności i związane z nią skomplikowane wymogi prawno-proceduralne. W tekście poddano analizie oferty szkoleniowe skierowane do osób zamierzających założyć własne gabinety, jak i prowadzących własną działalność. Dokonano również analizy możliwości obniżenia kosztów związanych z uruchomieniem własnego gabinetu stomatologicznego. Wnioski: Należy zatem wskazać, że główną barierą w rozwoju prywatnych usług stomatologicznych w Polsce jest brak wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


GB

The limitations on the entrepreneurial development in Polish stomatology in the light of survey research


key words:

economics, entrepreneurship, self-employment, start ups, dentistry, training, medical services, management


summary:

Introduction: In contemporary Poland, the dental practice market is observed to be on a steady increase. Private dental practices thrive as Poles get not only wealthier and wealthier but also more interested in modern dental services (such as aesthetic założedentistry or implantology). Nevertheless, a significant percentage of stomatologists do not take actions aimed at starting their own business. This article attempts to address the issue of limitations and obstacles to which dentists point in order to explain their inactivity in seeking self-employment. Material and methods: The analysis performed was based on the authors’ survey research and in-depth interviews conducted in the group of sixty stomatologists. Results: As a result of the survey and interviews, two main obstacles standing in the way of the development in private dental practice market in Poland have been identified. One of them is insufficient practical knowledge on procedural and organisational aspect of starting one’s own business. The second limitation imposed upon the dental market development is related to inevitable high expenses of starting the practice and complicated legal and procedural requirements. The article analyses available training courses for dentists who intend to open their own practices or those already running a business. What is more, it scrutinises the possibility of lowering the expenses related to staring a dental practice. Conclusions: What has to be emphasised is the fact that the main obstacle for the development of private dental practices in Poland is the lack of knowledge on starting and running a business.