10

Luke S. Kahng

 

 PL

Imitowanie naturalnego koloru u pacjentów w wieku podeszłym


słowa kluczowe:

estetyka, kolor, dobieranie kształtu i koloru stosownie do wieku


streszczenie:

Pacjent, 68-letni mężczyzna, w dobrej kondycji zdrowotnej, nie przyjmował żadnych leków i nie cierpiał na alergie. Skarżył się głównie na górne zęby przednie, które były najpierw leczone endodontycznie, następnie były powtórnie leczone, po czym przeprowadzono na nich operację okołowierzchołkową. Nie dbał o ich wygląd. Zasugerował też, że chciałby zlikwidować szparę w okolicy pozycji 12, skąd został ekstrahowany ząb. Przed operacją, korony na zębach 8 i 9 były nienaturalne i widocznie odbarwione, z próchnicą na kle (ryc. 1). Ponadto zęby środkowe zostały oddzielone dużym rozstępem, brzegi ich były ciemne, pozycja 7 była szara, a ząb naprzeciwległy, pozycja 10, brązowy (3).


GB

Imitating the Natural Color in an Elderly Patient


key words:

esthetics, color, age-appropriate contouring and shading


summary:

The patient, a 68 year old male, was in good overall health, taking no medications and having no known allergies. His chief complaint was with his upper front teeth which had been treated endodontically, then re-treated, followed by periapical surgery. He did not care for their appearance. He also suggested that he would like to repair the space in the #12 area, where the tooth had been extracted. Pre-operatively, crowns on teeth numbers 8 and 9 were unnatural and discolored in appearance, with decay on the canine (Fig. 1). In addition, the centrals were separated by a large diastema, the margins dark, and #7 was gray in color while the opposing symmetrical tooth, #10, was brown (3).