4

Rafał Flieger1,2, Przemysław Kopczyński1,2

1Pracownia Minimplantów Ortodontycznych Katedry i Kliniki Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Pracowni: dr n. med. Przemysław Kopczyński
2Prywatna Praktyka Implantologiczna

 

 PL

Leczenie ortodontyczno-implantologiczne wrodzonego braku zawiązka bocznego siekacza w szczęce z wykorzystaniem krótkiego implantu


słowa kluczowe:

hipodoncja, implanty zębowe, leczenie ortodontyczne


streszczenie:

W ostatnich latach zastosowanie wszczepów śródkostnych stało się metodą z wyboru w leczeniu różnych braków w uzębieniu. Zaburzenia rozwoju zębów są stosunkowo często występującą nieprawidłowością mogącą być przyczyną powikłań w czasie rozwoju narządu żucia i formowania się zgryzu. Lekarz podejmujący się zabiegów odtwarzających braki zębów, powinien dysponować odpowiednią wiedzą na temat zmian dotyczących rozwoju i jego wpływu na osadzony implant oraz posiadać umiejętnością zaplanowania odpowiedniej pracy protetycznej. Pacjent powinien być objęty kompleksowym leczeniem: ortodontycznym, pedodontycznym, protetycznym oraz chirurgicznym. W pracy przedstawiony został przypadek kliniczny pacjenta z wrodzonym brakiem zawiązka zęba siecznego bocznego lewego w szczęce, leczonego systemem implantologicznym ICX templant.


GB

Orthodontic - implant treatment of congenital absence of the lateral incisors germ in the maxilla with the use of short implants


key words:

hypodontia, dental implants, orthodontic treatment


summary:

In recent years the use of intra-osseous implants has become a method of choice in the treatment of various missing teeth. Disorders of tooth development are relatively common abnormality occurring which might cause complications during the development of the masticatory system and the formation of a bite. Doctor taking the treatments reproducing missing teeth, should have adequate knowledge about the changes to the development and its impact on the embedded implant and have the ability to plan appropriate prosthetic work. The patient should be included in comprehensive treatment: orthodontic, pedodontic, prosthetic and surgical. We present a case report of a patient with congenitally missing left lateral incisor tooth germ  in the maxilla, treated by ICX templant - Implant System.