PRACA POGLĄDOWA

ASYST HIG STOMATOL

Tom/Volume 11; Numer/Number 1(45), 2017:23-27 

E-ISSN 2392-1854     ISSN 1895-6920     ID ART. 2017/1/23

Pełna wersja artykułu

Dorota Margula-Jaśkowska1,A,B,E,F, Jerzy Szyndel1,A,B,E,F, Tomasz Smektała1,A,E, Katarzyna Sporniak-Tutak1,A,E

1 Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 19.12.2016. Accepted: 01.02.2017. Published: 14.02.2017
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Margula-Jaśkowska D, Szyndel J, Smektała T, Sporniak-Tutak K: Wstęp do chirurgii ortognatycznej; Asyst Hig Stomatol 2017,45,23-27.

 

 PL

 Wstęp do chirurgii ortognatycznej


słowa kluczowe:

BSSO, chirurgia ortognatyczna, genioplastyka, ortodoncja, osteotomia LeFort


streszczenie:

Od początków istnienia ludzkości kanony piękna zmieniały się niejednokrotnie, lecz ich stałą cechą było dążenie do harmonii. Proporcjonalne rysy twarzy oraz zdrowe, równo ustawione zęby sprawiają, że daną osobę uważamy za atrakcyjną. Chirurgia wad rozwojowych kości szczęk i żuchwy (chirurgia ortognatyczna) ma na celu korekcje zaburzeń funkcjonalno -estetycznych w obrębie układu stomatognatycznego przywracające harmonijne rysy twarzy. Niniejsza praca jest wstępem do cyklu prezentującego zagadnienia związane z leczeniem ortognatycznym. W artykule zawarto podstawowe informację dotyczące etiologii wad gnatycznych, wskazań do leczenia chirurgicznego, etapów leczenia oraz schematy najczęściej stosowanych stosowanych zabiegów.


GB

Introduction to orthognathic surgery


key words:

BSSO, orthognathic surgery, genioplasty, orthodontics, LeFort osteotomy 


summary:

From the beginnings of humanity canons of beauty have changed many times, but their constant feature was striving for harmony. Proportional facial features, and a healthy, evenly set teeth make a person attractive. Surgery of jaws malformations (orthognathic surgery) is aimed at correction of functional and aesthetic disorders in stomatognathic system restoring harmonious facial features. This paper is an introduction to the topic of orthognathic surgery. The article provides basic information on the etiology of jaw malformations, indications for surgical treatment, stages of treatment and schemes of most frequently used surgical procedures.