Przemysław Kopczyński, Angelika Lewandowska, Natalia Wiśniewska

1Pracownia Miniimplantów Ortodontycznych Katedry i Kliniki Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik Pracowni: dr n. med. Przemysław Kopczyński
2Studenckie Koło Naukowe Miniimplantów Ortodontycznych przy Katedrze i Klinice Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UMP

 

 PL

Nowoczesne leczenie ortodontyczne z zastosowaniem miniimplantów - przegląd piśmiennictwa


słowa kluczowe:

leczenie ortodontyczne, miniimplanty ortodontyczne, zakotwienie śródkostne


streszczenie:

Wstęp: Zakotwienie - tak istotne w biomechanice ortodontycznej - jest to opór tkanek w stosunku do niepożądanego ruchu zębów. W trudnych przypadkach klinicznych najbardziej pożądane wydaje się być zakotwienie maksymalne śródkostne. Może być ono realizowane poprzez wprowadzenie w odpowiedni obszar kości miniimplantów ortodontycznych, które po zakończonym leczeniu są usuwane.

Cel: Celem pracy było przeanalizowanie najnowszych doniesień na temat nowoczesnego leczenia ortodontycznego z zastosowaniem miniimplantów ortodontycznych. 

Materiał i metody: Materiał stanowiło piśmiennictwo z zasobów baz bibliotecznych z ostatnich 15 lat. Kryterium wyszukiwania stanowiły hasła: miniimplanty ortodontyczne, zakotwienie śródkostne, leczenie ortodontyczne, procedura wprowadzenia miniimplantów, instrumentarium. Ostatecznie wybrano do przeanalizowania 18 z 80 publikacji.

Wyniki: Zakotwienie szkieletowe w ortodoncji można uzyskać stosując implanty podniebiennne (onplanty), minipłytki oraz miniimplanty. Niewielki rozmiar miniimplantów pozwolił na zwiększenie obszaru anatomicznego do jego wszczepienia. Postępowanie chirurgiczne jest proste i nieobciążające. Po zakończeniu leczenia ortodontycznego miniimplanty można usunąć bez konieczności osteotomii otaczającej kości, w której się znajdowały. Właściwa procedura postępowania w czasie zabiegu pozwala zmniejszyć lub nawet wyeliminować wystąpienie powikłań.

Wnioski: Dla powodzenia terapii ortodontycznej istotne jest odpowiedni dobór rozmiaru miniśruby oraz miejsca jej umieszczenia w jamie ustnej pacjenta. Postępowanie chirurgiczne nie nastręcza problemów, gojenie przebiega szybko, a po zakończeniu terapii miniimplanty mogą być usuwane bez uszkodzenia kości.


GB

Modern orthodontic treatment using miniscrews - review of the literature


key words:

orthodontic miniimplants, cortical anchorage, orthodontic treatment


summary:

Introduction: Anchoring – so important in orthodontic biomechanics – is a resistance to unwanted movement of the teeth. In difficult clinical cases most desirable seems to be the maximum intraosseous anchoring. It can be done by introducing a orthodontic miniimplants to the bone, that after the treatment are removed.

Aim: The aim of this study was to examine the latest scientific reports on the use of orthodontic miniscrews in the modern ortodontic treatment. 

Materials and methods: The analysis has been subjected to the literature of the past 15 years. Search criteria were the passwords: orthodontic miniimplants, cortical anchorage, orthodontic treatment, insertion procedure. 18 articles from 80 publications were chosen to be examined. 

Results: For skeletal anchorage in orthodontics implants can be used palatal implants (onplants), miniplates and miniscrews. The small size of miniscrews definitely increased the opportunities where to place the implant. Surgery is simple and has low impact. After treatment miniimplants can be removed without having to surrounding bone osteotomy, in which they were placed. The proper procedure during the surgery can reduce or even eliminate the occurrence of complications. 

Conclusion: For the success of orthodontic treatment a proper selection of the size and location of the miniscrews in the patient's mouth is important. Surgery does not cause problems, healing is rapid, and after treatment miniscrews can be removed without damage to the bone.