1

Brock Rondeau

Brock Rondeau, D.D.S, I.B.O., D.A.B.C.P., D-A.C.S.D.D. posiada tytuł Diplomate w organizacjach takich jak Międzynarodowa Rada Ortodontyczna (International Board of Orthodontics), Amerykańska Rada Bólu Czaszkowo-Twarzowego (American Board of Craniofacial Pain) oraz Akademia Klinicznych Zaburzeń Snu (Academy of Clinical Sleep Disorders Disciplines). Jest także certyfikowanym Starszym Instruktorem Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Ortodoncji (International Association for Orthodontics), a za swoje osiągnięcia otrzymał najbardziej prestiżowe nagrody IAO: The Leon Pinkser oraz Duane Stanford Award. Autor ponad 30 artykułów i licznych filmów w zakresie ortodoncji oraz redaktor współpracujący czasopism specjalistycznych Journal of Clinical Pediatric Dentistry oraz Journal of General Orthodontics. Dr Rondeau jest jednym z najbardziej znanych lekarzy północnoamerykańskich, który przez ostatnie 30 lat zajmuje się wyłącznie leczeniem pacjentów z problemami ortodontycznymi, ortopedycznymi, zaburzeniami stawów skroniowo-żuchwowych, a także dotkniętych chrapaniem i bezdechem sennym. Jako specjalista od przekazywania wiedzy ortodontycznej, jednocześnie nieustannie dążący do jej poszerzania, dr Rondeau należy do grona najwybitniejszych wykładowców w dziedzinie ortodoncji/ortopedii. Bez wątpienia, jest on doskonałym mówcą w temacie funkcjonalnego leczenia ortodontycznego.

 

 PL

Kompleksowe podejście do pacjentów z problemami ortodontycznymi, dysfunkcją ssż oraz bezdechem sennym


słowa kluczowe:

dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych, leczenie ortodontyczne


streszczenie:

Istnieją trzy ważne aspekty dotyczące polepszenia stanu zdrowia pacjenta, które moim zdaniem są kluczowe, a które nie są uwzględniane w programie studiów w Ameryce Północnej. Należą do nich: wczesne leczenie ortodontyczne, leczenie zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych, chrapania i bezdechu sennego. W niniejszym artykule, chciałbym wytłumaczyć dlaczego uważam, że dentyści powinni zaangażować się w leczenie pacjentów z powyżej wymienionymi schorzeniami.


GB

Ortho -TMJ- Sleep Connection Health Centered Practice


key words:

temporomandibular joint dysfunction, orthodontic treatment


summary:

There are three important health issues that I believe are essential but are not taught in most undergraduate programs in North America. These include early orthodontic treatment, treatment of temporomandibular dysfunction and snoring and sleep apnea. In this article I would like to discuss why I believe the dental profession should become involved in treating these patients.