Przemysław Kopczyński 1,2, Rafał Flieger 1,2, Renata Turska-Malińska3

1Pracownia Minimplantów Ortodontycznych Katedry i Kliniki Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik Pracowni: dr n. med. Przemysław Kopczyński

2Prywatna Praktyka Implantologiczna

3Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik: prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska

Nieprawidłowości doprzednie III klasy szkieletowej mają najczęściej podłoże genetyczne  i manifestują się nadmiernym wzrostem żuchwy, niedostatecznym wzrostem szczęki lub są połączeniem obu tych wad jednocześnie. Często towarzyszy im protruzja zębów siecznych szczęki lub retruzja zębów siecznych żuchwy, jako wynik zębowej kompensacji wady kostnej.

 

 PL

Współczesne poglądy na możliwość leczenia wad doprzednich - przegląd piśmiennictwa


słowa kluczowe:

leczenie ortodontyczne, miniimplanty ortodontyczne, wady klasy III, zakotwienie śródkostne


streszczenie:

Wstęp: Nieprawidłowości doprzednie III klasy szkieletowej mają najczęściej podłoże genetyczne i manifestują się nadmiernym wzrostem żuchwy, niedostatecznym wzrostem szczęki lub są połączeniem obu tych wad jednocześnie. Często towarzyszy im protruzja zębów siecznych szczęki lub retruzja zębów siecznych żuchwy, jako wynik zębowej kompensacji wady kostnej.
Cel: Celem pracy było przeanalizowanie najnowszych doniesień naukowych dotyczących współczesnych metod leczenia doprzednich zaburzeń szkieletowych, ze szczególnym uwzględnieniem miniimplantów ortodontycznych.
Materiał i metodyka: Materiał stanowiło piśmiennictwo z zasobów bibliotecznych z ostatnich 10 lat. Kryterium stanowiły hasła: leczenie ortodontyczne, miniimplanty ortodontyczne, wady klasy III, zakotwienie śródkostne. ostatecznie wybrano do przeanalizowania 26 prac z 67 publikacji.

Wyniki: Wśród przyczyn powstawania wad szkieletowych doprzednich wymienia się mutacje genów odpowiedzialnych za zaburzenia wzrostu szczęki i żuchwy w wymiarze przednio - tylnym jak i pionowym. W leczeniu zaburzeń kompleksu szczękowo - żuchwowego kluczową rolę odgrywa możliwość oceny potencjału wzrostowego. Protokół leczenia wad klasy III często opiera się o ekspansję szwu podniebiennego w połączeniu z wysunięciem jej ku przodowi przy użyciu maski twarzowej Delair’a i dystalizację zębów w żuchwie przy użyciu miniimplantów. Terapia z wykorzystaniem miniimplantów ortodontycznych jest mało inwazyjna, nie wymaga dużej współpracy ze strony pacjenta, a przy tym jest skuteczna.

Wnioski: Jednym z trudniejszych aspektów leczenia wad III klasy szkieletowej jest indywidualne dopasownie biomechaniki leczenia i wybór odpowiedniego zakotwienia do stopnia dojrzałości szkieletowej pacjenta. W trudnych przypadkach klinicznych wad klasy III najbardziej optymalnym wyborem wydaje się być zakotwienie maksymalne – śródkostne realizowane w oparciu o minimplanty ortodontyczne.


GB

Current views on the possiblities of the anterior defects' treatments – review of the literature


key words:

orthodontic treatment, orthodontic mini dental implants, defects in Class III, anchoring intraosseous


summary:

Introduction: Anterior irregularities of skeletal Class III are likely to have a genetic basis and are manifested by excessive growth of the mandible, by jaw growth failure or are combination of both of these drawbacks at the same time. Often accompanied by the protrusion of maxillary incisors or retrusion of mandibular incisors as a result of dental compensation of bone defects.
Aim: The aim of this study was to examine the latest scientific information on anterior treatment of skeletal disorders, particularly including orthodontic mini dental implants.

Materials and methods: The material consisted of literature of library resources for the last 10 years. Criteria of research were key words as: orthodontic treatment, orthodontic mini dental implants, defects in Class III, intraosseous anchoring. In the end only 26 publications out of 67 were selected for our work.

Results: Among the causes of anterior skeletal defects are gene mutations responsible for the abnormal growth of the jaws in anterio - back and vertical dimensions. The key role in the treatment of maxillo - mandibular complex is the assessment of the growth potential. The way of treatment of class III is often based on palatal expansion together with the forward sliding out of maxilla using a Delair'a facial mask and mandibular teeth with mini dental implants. Therapy using orthodontic mini dental implants is very invasive, does not require high cooperation of the patient, and at the same time is very effective.
Conclusions: One of the most difficult aspects of the treatment of Class III skeletal defects is individual adjustment of biomechanics of the treatment and the selection of a suitable anchorage to the degree of patient's skeletal maturity. In difficult cases of defects in Class III the most optimal choice appears to be the maximum anchoring- intraosseous realized based on mini dental implants.