6

Przemysław Kopczyński 1,2, Rafał Flieger 1,2, Zofia Matthews1

1Pracownia Minimplantów Ortodontycznych Katedry i Kliniki Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik Pracowni: dr n. med. Przemysław Kopczyński

2Prywatna Praktyka Implantologiczna

Zakotwienie śródkostne w oparciu o miniimplanty ortodontyczne jest coraz częściej stosowane w leczeniu nieprawidłowości zębowo - zgryzowych. Ich niewielki rozmiar umożliwia zastosowanie w różnych obszarach narządu żucia. Miejsce wyboru implantacji uwarunkowane jest rodzajem wady zgryzu, systemem aparatu ortodontycznego, zaplanowaną biomechaniką leczenia, a także warunkami anatomicznymi i histologicznymi. Zaliczamy do nich ocenę przestrzeni mezjalno - dystalnej pomiędzy korzeniami zębów oraz ocenę ilościową i jakościową geometrii kości. Wymienione czynniki determinują nie tylko rozmiar miniimplantu, ale przede wszystkim wybór techniki zabiegu chirurgicznego.

 

 PL

Metoda własna osadzania miniimplantów ortodontycznych w oparciu o szablon chirurgiczny


słowa kluczowe:

leczenie ortodontyczne, miniimplanty ortodontyczne, szablony chirurgiczne, zakotwienie kortykalne


streszczenie:

Wstęp: Zakotwienie śródkostne w oparciu o miniimplanty ortodontyczne jest coraz częściej stosowane w leczeniu nieprawidłowości zębowo - zgryzowych. Ich niewielki rozmiar umożliwia zastosowanie w różnych obszarach narządu żucia. Miejsce wyboru implantacji uwarunkowane jest rodzajem wady zgryzu, systemem aparatu ortodontycznego, zaplanowaną biomechaniką leczenia, a także warunkami anatomicznymi i histologicznymi. Zaliczamy do nich ocenę przestrzeni mezjalno - dystalnej pomiędzy korzeniami zębów oraz ocenę ilościową i jakościową geometrii kości. Wymienione czynniki determinują nie tylko rozmiar miniimplantu, ale przede wszystkim wybór techniki zabiegu chirurgicznego.

Cel: Celem pracy było zaprezentowanie własnej metody wszczepiania miniimplantu ortodontycznego z zastosowaniem autorskiego szablonu chirurgicznego.

Wnioski: Miniimplanty ortodontyczne są skutecznym sposobem zakotwienia kostnego. Biomechanika opierająca się na zakotwieniu śródkostnym mniej obciąża korzenie zębów i tkanki otaczające. Pomimo że stosowane techniki zabiegowe są małoinwazyjne, wymagane jest odpowiednie instrumentarium i właściwa wiedza na temat chirurgicznych metod implantacji. Zastosowanie małoinwazyjnego protokołu zabiegowego w oparciu o prezentowany szablon chirurgiczny pozwala uzyskać wysoką precyzję lokalizacji miniwszczepów, lepsze wyniki kliniczne i to w krótszym czasie, a także zmninimalizować występowanie niepożądanych skutków ubocznych lub powikłań. Należy więc dążyć, aby szablony chirurgiczne stały się standardem w postępowaniu implantacyjnym miniwszczepów ortodontycznych.


GB

Own method of orthodontic miniscrews deposition on the basis of a surgical guide


key words:

orthodontic treatment, orthodontic miniscrews, surgical templates, cortical anchorage


summary:

Introduction: Intraosseous anchorage based on orthodontic miniscrews is increasingly being used in treatment of dental irregularities occlusion. Their small size allows the use of the different areas of masticatory system. Destination choice is conditioned by implantation of the fault bite, braces system, scheduled biomechanics of treatment, as well as anatomical and histological conditions. They include assessment of the mesial - distal roots of the teeth and between the quantitative and qualitative assessment of bone geometry. These factors determine not only the size of miniscrew, but first and foremost choice surgical techniques.

The aim of this study was to present its own method of orthodontic miniscrew implantation using proprietary surgical template.

Conclusions: Miniscrews are an effective way to the bone anchorage. Biomechanics based on the bone anchorage less strain on the roots of the teeth and surrounding tissues. Although the treatment techniques are not invasion, you need adequate instruments and specific knowledge of the surgical implantation methods. Application minimally invasive surgical protocol based on the presented surgical template allows for high precision of miniimplants location, better clinical results in a shorter time, and also minimalize occurrence of undesirable side effects or complications. It is therefore appropriate that surgical templates have become the standard in the proceedings of ortodontic miniscrews implantation.