PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 11; Numer/Number 1 (41), 2016: 4-8
E-ISSN 2392-1854 ISSN 1895-6920    ID ART. 2016/1/4

Pełna wersja artykułu

Piotr Skomro1,A,B,C,D,E, Danuta Lietz-Kijak1,E,F,G, Paulina Strzelecka2,E,F ,Elżbieta Kubala2,E,F, Łukasz Kopacz3,E,F, Marta Grzegocka3,E,F
1 Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej PUM w Szczecinie, Kierownik: dr n. med. Danuta Lietz-Kijak
2 Studium Doktoranckie Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego PUM, przy Katedrze i Zakładzie Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej PUM w Szczecinie
3 Studium Doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM, przy Katedrze i Zakładzie Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej PUM w Szczecinie

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 26.11.2015. Accepted: 05.01.2016. Published: 10.02.2016
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Innowacyjne możliwości leczenia ortodontycznego pacjentów dorosłych


słowa kluczowe:

aparat stały, leczenie ortodontyczne, nakładki


streszczenie:

Na decyzję o powzięciu leczenia ortodontycznego przez ludzi dorosłych wpływa nie tylko wada zgryzu, ale dążenie do poprawy wyglądu. W przeszłości ortodonci przez lata stosowali u swoich pacjentów akrylowe zdejmowane i stałe aparaty ortodontyczne. Jest wiele technik i systemów oraz zamków ortodontycznych wykorzystywanych w leczeniu. Od niedawna pojawiły się w naszym kraju systemy nakładkowe leczenia ortodontycznego polegające na wykonaniu szeregu nakładek, prostujących zęby. Najbardziej zaawansowanym systemem tego typu jest System Invisalign. Jest to metoda prostowania zębów z efektami porównywalnymi do leczenia aparatami stałymi. Dzięki Systemowi Invisalign możliwe jest leczenie różnych, prostych i złożonych wad zgryzu u dorosłych i nastolatków. System wykorzystuje zaawansowaną komputerową technologię obrazowania 3D, w której tworzony jest kompletny plan leczenia ortodontycznego. Dzięki wirtualnemu, trójwymiarowemu planowi leczenia w oprogramowaniu ClinCheck, lekarz wirtualnie kontaktuje się z technikami, a pacjent ma możliwość poznania końcowego efektu i całego planu leczenia jeszcze przed jego rozpoczęciem.


GB

 Innovative Methods of Orthodontic Treatment in Adult Patients


key words:

fixed braces, orthodontic treatment, aligner 


summary:

Decision to start orthodontic treatment is made by adults not only because of their malocclusion but also of the strive to improve their appearance. In the past the orthodontists used acrylic removable and fixed orthodontic appliance. There are numerous orthodontic techniques, systems and brackets used for treatment. Recently the orthodontic overlay systems using a number of teeth aligners have been introduced in Poland. The most advanced system of that type is Invisalign. This is a method of teeth straightening offering results comparable to the treatment with fixed appliance. Thanks to Invisialign, it is possible to treat different, simple and complex malocclusion types in adults and teenagers. The system uses an advanced computer technology of 3D imaging in which a comprehensive orthodontic treatment plan is created. Thanks to a virtual, three-dimensional treatment plan in ClinCheck software, the doctor contacts technicians virtually and the patient can see the final result and the entire treatment plan even before it is started.