1

Karl-Ludwig Ackermann, Gerhard Neuendorff, Christine Hammerl-Riempp

dr Karl-Ludwig Ackermann, mistrz techniki dentystycznej Gerhard Neuendorff, mistrz techniki dentystycznej Christine Hammerl-Riempp, Filderstadt

 

 PL

Proteza całkowita dolna na łącznikach Locator®, wykonana z zastosowaniem systemu implantologicznego iSy® u pacjentki z ekstremalną atrofią wyrostków zębodołowych


słowa kluczowe:

bezzębie całkowite, łoże implantu, pseudoprogenia, resorpcja kości


streszczenie:

Jakość życia pacjentów użytkujących niewystarczająco stabilne, ruchome protezy całkowite o podparciu śluzówkowym może być znacznie ograniczona. Osoby takie na przykład rzadziej wychodzą z przyjaciółmi do restauracji, ponieważ mają problemy z żuciem lub boją się, że ich proteza straci utrzymanie podczas mówienia lub śmiechu [1]. Dlatego też w takich przypadkach leczeniem z pierwszego wyboru stało się wykonywanie uzupełnień na implantach, które jest polecane między innymi przez gremium ekspertów [2, 3]. Implanty nie tylko wpływają na poprawę funkcji, estetyki oraz jakości życia, lecz także redukują zanik kości, dzięki czemu z reguły aż do późnego wieku istnieje możliwość zachowania wystarczającego podłoża kostnego [4, 5].


GB

Locator®-retained mandibular complete prosthesis with the iSy® implant system in a female patient with extreme alveolar atrophy


key words:

totally edentulous arch, implant bed, pseudo-progenia, bone resorption


summary:

The quality of life of persons with inadequately fitting mucosa-supported complete prostheses can be severely impaired. For example, they eat less often with friends as they have difficulty in chewing or are afraid that their dentures will become loose during talking or laughing [1]. For these reasons, implantsupported restorations have become established as first-line desired therapy and are also recommended by expert bodies [2, 3]. Not only do they improve function, esthetics and quality of life, they also reduce bone resorption, and as a rule, can maintain an adequate bone basis through to old age [4, 5].