Magdalena Wereszczyńska, Marta Kaźmierczak, Edyta Jędrych 

SZTUKA IMPLANTOL, Tom/Volumne 9; Numer/Number 2 (18)/2014: 129-136
ISSN 1897-385X     ID ART 2014/4/129

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Magdalena Wereszczyńska1,B,E,F, Marta Kaźmierczak1,B,D,F, Edyta Jędrych1,B,E,F

1Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Mazowieckie Centrum Stomatologii

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 12.04.2014. Accepted: 20.06.2014. Published: 1.09.2014

 

 PL

Historia implantologii stomatologicznej 


słowa kluczowe:

implantoprotetyka, osteointegracja. rozwój implantologii, wszczep 


streszczenie:

Celem pracy było zaprezentowanie starożytnej i nowożytnej historii implantologii w leczeniu protetycznym. Na podstawie piśmiennictwa, autorki opisują próby zastąpienia utraconych zębów podejmowane już w starożytności. Pierwsze „implanty” wykonywano z muszli, złota i kutego żelaza. W czasach nowożytnych stosowano wszczepy wykonane z irydo - platyny, tantalu i stali chirurgicznej. Implanty śródkostne miały kształt walca lub stożka (Greenfield), pełnej śruby (Adams, bracia Strock) czy wreszcie spirali (Formiggini). Równocześnie rozwinęła się koncepcja wszczepów podokostnowych (Dahl, Weinberg, Goldberg, Gershkoff, Marziani, Lew) oraz implanty szpilkowe (Scialom, Mondani) i blaszkowe (Linkow, Roberts). Garbaccio – twórca śruby bikortykalnej samogwintującej miał ogromny wkład w rozwój implantologii. Jednak dopiero odkrycie przez Branemarka biokompatybilnych właściwości tytanu zrewolucjonizowało leczenie implantologiczne.


GB

The history of dental implantology 


key words:

implant prosthodontics, osseointegration, implant development, implant


summary:

The purpose of this paper is to present the history of ancient and modern implantology in prosthetic treatment. On the basis of the available literature, the authors describe the trials of missing teeth replacement yet attempted in ancient times. Those first implants were made of seashells, gold and hammered iron. In contemporary era implants were performed out of irido - platinum, tantalum or surgical steel. Intraosseous implants were cylinder, cone (Greenfield), full screw (Adams, Strock brothers) or finally spiral shaped (Formiggini). Concurrently, the concepts of subperiosteal implants (Dahl, Weinberg, Goldberg, Gershkoff, Marziani, Lew) as well as pin implants (Scialom, Mondani) and blade - vent implants (Linkow, Roberts) were developing. Garbaccio - creator of self- tapping bi-cortical screw, had the great influence on implantology field development. However, yet the finding of biocompatible properties of titanium by Branemark, was the revolutionary milestone in prosthetic treatment.