4 5

Domenico Cascione, CDT, BS

 

 

 PL

Symulacja tkanki dziąsłowej we współczesnej implantologii dentystycznej 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Okołoimplantowa wysokość błony śluzowej jest zasadniczo zbliżona do wysokości grzebienia kości wyrostka zębodołowego. Czynniki decydujące o powstaniu brodawki międzyimplantowej są jednak złożone i czasem niełatwo je kontrolować, tak implantem i jego cechami, jak i interwencją chirurgiczną (4,5 i 6).
Chociaż wysokość kości i jej grubość są głównymi wyznacznikami wysokości tkanki miękkiej, czynniki takie jak morfologia zęba, położenie międzyzębowych punktów stycznych oraz układ i jakość włókien tkanki miękkiej mogą także wpływać na wygląd tkanki miękkiej. Brak włókien zębowo-dziąsłowo-zębodołowych wokół implantu – okrągłych, półokrągłych, transseptalnych, międzybrodawkowych i międzydziąsłowych – stanowi główną przeszkodę w kwestii wyglądu i postępowania z tkanką miękką wokół implantów (4, 6). Brak brodawek międzyimplantowych powoduje, że tzw. „czarny trójkąt" między implantami nadal stanowi znaczny problem w estetyce implantów dentystycznych.
Powodzenie uzupełnienia ostatecznego zależy nie tylko od udanej osseointegracji i możliwości obciążenia implantu, ale również od harmonijnej integracji korony w łuku zębowym (1).
W niniejszym artykule podkreślamy znaczenie odtworzenia tkanki miękkiej w nowoczesnej implantologii w sytuacjach, w których za pomocą metod chirurgicznych nie można osiągnąć optymalnej jej wysokości.


GB

Simulated Tissue in Modern Implant Dentistry


key words:

 


summary:

Peri-implant mucosal height essentially follows the crest of the alveolar bone; however, the determining factors in inter-implant papilla development are complex and may not be fully controlled by implant design features or surgical interventions (4,5 and 6).
Although bone height and thickness are major determinants of soft tissue height, factors such as tooth morphology, location of the inter-dental contact point, and arrangement and quality of soft tissue fibers can also influence soft tissue appearance. Lack of dento-gingivo-alveolar circular, semicircular, transeptal, interpapillary and intergingival fibers around implants constitutes a major obstacle in soft tissue appearance and management around implants (4, 6).
Absence of inter-implant papillae causing an inter-implant ,,blacktriangle” continues to be a significant problem in dental implant aesthetics.
Success of the final restoration depends not only on successful osseointegration and on the implant's functional load-bearing capacity, but also on the harmonious integration of the crown into the existing dental arch(1).
The present article emphasizes the significance of engineered simulated tissue in modern implant dentistry, when surgically optimal tissue height cannot be achieved.