Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska 

 

 PL

Telefon jako narzędzie komunikacji na odległość. Część IV


słowa kluczowe:

wskazówki dla dobrych mówców, zniechęcanie rozmówcy


streszczenie:

Umiejętność poprawnego mówienia i prowadzenia rozmów telefonicznych jest miarą elegancji w biznesie. Dlatego w artykule podjęto próbę wskazania zasad, jakimi należy się kierować w trakcie rozmów telefonicznych, by – w kulturalny sposób – zachęcić lub zniechęcić rozmówcę do kontaktów z gabinetem.


GB

Telephone as a long distance communication measurement. Part IV


key words:

tips for good speakers, discouraging of interlocutor


summary:

Skills of correct speaking and leading of telephone conversations is a measurement of the elegance in business. The authors try therefore in the article to indicate the rules of performing telephone conversations – how to encourage or to discourage interlocutor in cultural way to contact with dental practice.