Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska 

 

 PL


 Telefon jako narzędzie komunikacji na odległość. Część V


słowa kluczowe:

postawa pracownika, wiadomość telefoniczna


streszczenie:

Artykuł wskazuje typy użytkowników telefonów oraz wskazówki, jak profesjonalnie odbierać i przekazywać wiadomości telefoniczne.


GB

Telephone as a measurement of distant communication. Part V


key words:

workers attitude, telephone message


summary:

Article shows types of users of telephones as well as hands, how to receive professionally and to pass on telephone messages.