Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska 

 

 PL

Telefon jako narzędzie komunikacji na odległość. Część I 


słowa kluczowe:

rozmowa telefoniczna, samodzielność pracownika


streszczenie:

Artykuł traktuje o tym:
- jak powinien zachowywać się pracownik rozmawiający z pacjentem przez telefon,
- jak należy się przygotować do profesjonalnego odbierania telefonów.


GB

 Phone as a long distance communication measurement. Part I


key words:

independent of worker, telephone conversation 


summary:

Article treats about this:
- how it should behave speaking worker with patient through telephone,
- as one should to prepare to professional receiving of telephones.