asystentka 3 2011 6

mgr biologii, dypl. hig. stom. Marta Moch 

 

 PL

Dezynfekcja i czyszczenie powierzchni – dlaczego, kiedy, jaki i czym?


słowa kluczowe:

dezynfekcja powierzchni, metody, czyszczenie


streszczenie:

Ochrona przed infekcjami i zakażeniami krzyżowymi oprócz podstawowej czynności, którą wykonuje asystentka stomatologiczna, czyli dezynfekcja i sterylizacja narzędzi obejmuje również dezynfekcję wszystkich powierzchni w gabinecie stomatologicznym. Trzeba zawsze pamiętać, iż zasięg tworzącego się pod wpływem pracy turbiny itp. aerozolu to promień nawet do 3 metrów od ust pacjenta. Dlatego często zasięgiem objęte są wszystkie lub niemal wszystkie powierzchnie w gabinecie stomatologicznym. Obowiązkiem średniego personelu medycznego jest dbanie o ich czystość wizualną i mikrobiologiczną.


GB

Disinfection and cleaning of surfaces – why, when, how and what?


key words:

disinfection of surfaces, methods, cleaning


summary:

Protection against infection and cross infection except the basic function, which performs dental assistant means disinfection and sterilization instruments includes also the disinfection of all surfaces in the dental office. We must always remember that the range forming under the influence of operating a turbine, etc. aerosol is the radius of up to 3 meters from the mouth of the patient. So often range are covered all or almost all surfaces in the dental office. The responsibility of average medical staff is taking care of their visual and microbiological clarity.