mgr biologii, dypl. hig. stom. Marta Moch

 

 

 PL

Dezynfekcja narzędzi – pierwszy krok do bezpieczeństwa 


słowa kluczowe:

dezynfekcja narzędzi, spektrum działania


streszczenie:

Dezynfekcja narzędzi w gabinecie stomatologicznym ma na celu przygotowanie ich do bezpiecznego mycia i późniejszej sterylizacji, czyli przywrócenia im jałowości i gotowości do ponownego bezpiecznego użycia. Na prawidłową dezynfekcję narzędzi składa się kilka ważnych etapów postępowania: przygotowanie odpowiedniego stężenia roztworu ze skoncentrowanego preparatu, całkowite zanurzenie instrumentów, ścisłe przestrzeganie czasu dezynfekcji, mycie pod bieżącą wodą, czyszczenie i osuszanie instrumentów.


GB

Instrument desinfection – the first step to the safe


key words:

instrument desinfection, spectrum of action


summary:

The disinfection of instruments in a dental office is aimed preparing them for safe washing and late sterilization, that is restoring the barrenness for them and ready for the next and safe use. In the correct disinfection of instruments is very important a few stages of the proceeding: preparing correct concentration solution of concentrated preparation, total immersing instruments, dense warning the time of the disinfection, washing under the running water, cleaning and draining instruments.