7

mgr biologii, dypl. hig. stom. Marta Moch

 

 PL

Czy istnieje oporność drobnoustrojów na środki do dezynfekcji


słowa kluczowe:

adaptacja fenotypowa, denaturacja, oporność na antybiotyki, struktura białek


streszczenie:

Stosując środki biobójcze, które unicestwiają mikroorganizmy, nasuwa się pytanie, czy długotrwałe stosowanie tych samych preparatów może spowodować zmniejszenie wrażliwości drobnoustrojów, a co za tym idzie ich oporność na związki chemiczne. Gdyby było to możliwe, wynikiem tego byłaby nieefektywna ochrona przed zakażeniami i wówczas zasadna okazałby się okresowa zmiana preparatów do dezynfekcji. Czy zatem istnieje oporność na środki i substancje biobójcze?


GB

Is there resistance of microorganisms to disinfectants


key words:

phenotypic adaptation, denaturation, antibiotic resistance, structure of proteins


summary:

Using biocides which annihilated microorganisms raises the question of whether long-term use of the same preparations can result in reduction of Antimicrobial Susceptibility and thereby the resistance to chemical compounds. If it were possible the result would be ineffective protection against infection and then would prove to be well founded periodical change preparations for disinfection. So is there resistance to products and biocidal substances?