8

mgr biologii, dypl. hig. stom. Marta Moch

 

 PL

Sposób postępowania z narzędziami stomatologicznymi


słowa kluczowe:

dezynfekcja, instrumenty stomatologiczne, konserwacja, przechowywanie, sterylizacja, tolerancja materiałowa, warstwa pasywna


streszczenie:

Przeprowadzając procedury mające na celu powtórne i bezpieczne użycie instrumentarium stomatologicznego należy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Każdy etap, zarówno dezynfekcja, mycie, czyszczenie, suszenie, konserwacja, przechowywanie, jak i prawidłowe użycie mają wpływ na żywotność i funkcjonalność instrumentu. Jeśli zadbamy o nie we właściwy sposób od początku, będą nam służyć długo i pomagać w czasie wykonywania zabiegów.


GB

Method of proceeding with dental instruments


key words:

disinfection, dental instruments, conservation, storage, sterilization, material compatibility, passive layer


summary:

When performing procedures aimed at re and safe use dental instruments should pay attention to several aspects. Each stage, both the disinfection, washing, cleaning, drying, conservation, storage and proper use has an impact on the working life of and functionality of the instrument. If we take care of this in the right way from the beginning it will serve us long and help in the performance of treatments.