11

mgr biologii, dypl. hig. stom. Marta Moch

 

 PL

Postępowanie poekspozycyjne


słowa kluczowe:

ostre instrumenty stomatologiczne, postępowanie po kontakcie ze skażonym materiałem, procedury postępowania poekspozycyjnego


streszczenie:

Używanie ostrych narzędzi zawsze niesie za sobą możliwość skaleczenia się i przeniesienia drobnoustrojów z pacjenta na personel medyczny i odwrotnie. Aby ograniczyć występowanie takich sytuacji do minimum należy, uwzględniając dotychczasową wiedzę oraz postęp technologiczny, zastosować najbezpieczniejsze metody i rozwiązania oraz odbywać szkolenia z tego zakresu.


GB

Procedure post-exposure


key words:

sharp dental instruments, procedure after contact with contaminated material, post-exposure procedures


summary:

Use the sharp instruments always involves the possibility of injury and transmission of microorganisms from patient to medical staff and inversely. To limit the occurrence of such situations to the minimum, should be considering the current knowledge and technological progress apply the safest methods and solutions and take place training in this scope.