PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 10; Numer/Number 1 (37)/2015: 23-27
E-ISSN 2392-1854 ID ART. 2015/1/23
ISSN 1895-692
Kiełbowicz D. et al.

Pełna wersja artykułu

 

Dominik Kiełbowicz1, Michał Łobacz1, Łukasz Czupkałło1, Joanna Gałuszka1

1Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierownik: Prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F – Literature Search, G - Funds Collection

Received:  09.01.2015      Accepted: 22.01.2015    Published: 18.02.2015

Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL


Instrumentarium używane w zabiegach augmentacyjnych

 


słowa kluczowe:

augmentacja kości, instrumentarium, narzędzia chirurgiczne  


streszczenie:

Potrzeba stosowania narzędzi chirurgicznych pojawiła się z chwilą poznania przez lekarza wnętrza ciała ludzkiego a także w celu zrekonstruowania tkanek uszkodzonych lub zmienionych chorobowo, bądź uszkodzonych w wyniku urazów. Narzędzia chirurgiczne należą do grupy narzędzi najczęściej stosowanych w praktyce klinicznej. Dyscypliną stomatologii, gdzie wykorzystuje się liczne narzędzia jest chirurgia stomatologiczna. Obecnie duży nacisk kładzie się na rozwój technik implantacji w przypadku braków zębowych oraz sterowanej regeneracji tkanek i sterowanej regeneracji kości w sytuacji stwierdzenia ich defektów lub ubytków. Instrumentarium wykorzystywane w zabiegach augmentacyjnych w obrębie tkanek miękkich i kości składa się z instrumentów używanych w chirurgii stomatologicznej. Ze względu na stały rozwój technik augmentacyjnych pojawiają się ciągle nowe narzędzia ułatwiające i przyspieszające pracę.


GB

The instruments used in bone augmentation procedures 


key words:

bone augmentation, instrumentation, surgical instruments 


summary:

The need for application of surgical instruments appeared upon by a physician to know the inside of the human body and tissues to reconstruct damaged or diseased or damaged due to trauma. Surgical instruments are among the most common tools used in clinical practice. Discipline of dentistry, which uses a number of instruments is oral surgery. Currently, emphasis is placed on the development of implantation techniques for missing teeth and guided tissue regeneration and guided bone regeneration in a situation stating their defects or cavities. The instruments used in surgery augmentation within the soft tissue and bone consists of instruments used in oral surgery. Due to the continuous development of augmentation techniques appear still new tools to facilitate and accelerate the work.