VARIA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 9; Numer/Number 4 (36), 2014: 207-210

ISSN 1895-6920

Pełna wersja artykułu

Magdalena Dubińska1 
1Ecolab Sp. z o.o., Kraków 

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F – Literature Search, G - Funds Collection

Received: 10.09.2014      Accepted: 10.10.2014       Published: 20.10.2014 

Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Dezynfekcja narzędzi a ograniczenie ekspozycji na krew i inny materiał potencjalnie infekcyjny


słowa kluczowe:

dezynfekcja, ekspozycja zawodowa, narzędzia stomatologiczne, sterylizacja  


streszczenie:

Ekspozycja na krew i inny materiał potencjalnie infekcyjny to poważny problem wielu gabinetów i placówek ochrony zdrowia. Rosnąca liczba pacjentów będących nosicielami chorób wirusowych lub bakteryjnych oraz zatajanie tej wiedzy przez pacjentów, zwiększa prawdopodobieństwo kontaktu z groźnymi dla zdrowia drobnoustrojami. Personel, narzędzia i powierzchnie mające kontakt z pacjentem zarażonym są źródłem rozprzestrzeniania się chorób. Tylko właściwa higiena i dezynfekcja mogą przerwać łańcuch zakażenia.


GB

Disinfection of instrument and limiting exposure to blood and other potentially infectious material 


key words:

disinfection, occupational exposure, dental tools, sterilization 


summary:

Exposure to blood and other potentially infectious material is a serious problem for many surgeries and health centers. A growing number of patients who are carries of viral or bacterial diseases and concealing that knowledge by patients, increases the probability of contact with dangerous microorganism. Personnel, tools and surfaces in contact with infected patient are a source of spreading diseases. Only proper hygiene and disinfection can break the chain of infection.