PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 9; Numer/Number 4 (36), 2014: 195-197

ISSN 1895-6920

Pełna wersja artykułu

Karolina Mazurkiewicz1

1Gdańsk 

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F – Literature Search, G - Funds Collection

Received: 01.09.2014      Accepted: 25.09.2014       Published: 20.10.2014 

Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Regeneracja tkanek twardych i miękkich jako zabiegi przygotowujące do wszczepienia implantów stomatologicznych 


słowa kluczowe:

augumentacja, implant, piezosurgery, tkanka miękka, tkanka twarda  


streszczenie:

Aby wykonać zabieg wszczepienia jednego bądź kilku implantów stomatologicznych niejednokrotnie potrzebne są tzw. zabiegi okołoimplantacyjne. Pozwalają one odtworzyć w wymaganym zakresie brakującą kość w wymiarze zarówno pionowym, jak i poziomym. Natomiast specjalistyczne zabiegi na tkankach miękkich dążą do stworzenia najlepszego biotypu dziąsła wokół docelowych uzupełnień protetycznych na wszczepach stomatologicznych.


GB

 Regeneration of soft and hard tissue as a treatment to prepare for dental implants


key words:

augmentation, implant, piezosurgery, soft tissue, hard tissue

 


summary:

To realize the implantation of one or more dental implants sometimes are needed a special treatment. They allow to reconstruct missing bone in terms of both vertical and horizontal. In contrast, treatments for soft tissue strive to create the best destinations around the gingival biotype restorations on implant dentistry.