Praca poglądowa
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 9; Numer/Number 1 (33), 2014: 14-16

ISSN 1895-6920

Pełna wersja artykułu

Marcin de Mezer 1,A,B,C,D,E,F, Joanna Rajewska de Mezer 2,A,B,C,D,E,F, Przemysław Kopczyński 3,E,F

1Katedra i Klinika Ortopedii szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2Zakład Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu
3Pracownia Miniimplantów Ortodontycznych Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 12.10.2013. Accepted: 20.12.2013. Published: 29.01.2014
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA.

 

 PL

Rola asystenki stomatologicznej w nowoczesnej praktyce dentystycznej. Część IV Rola asystentki stomatologicznej w prowadzeniu dokumentacji ortodontycznej 


słowa kluczowe:

diagnostyka stomatologiczna, dokumentacja medyczna


streszczenie:

Wstęp: Prowadzenie diagnostyki i leczenia stomatologicznego, w tym ortodontycznego, nierozerwalnie związane jest z prowadzeniem dokumentacji medycznej. O ile procedury lecznicze są domeną lekarzy, o tyle czynności związane z diagnostyką oraz dokumentowaniem
jej wyników i przebiegu leczenia, mogą być również wykonywane przez asystentki stomatologiczne.
Cel: Celem pracy było przedstawienie czynności związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej (stomatologiczno-ortodontycznej), w których może brać udział lub prowadzić asystentka stomatologiczna.
Materiał i metodyka: Materiał stanowiły prace naukowe dostępne w bazach bibliograficznych, obowiązujące na terenie naszego kraju akty prawne oraz doświadczenia własne autorów, pochodzące z własnej praktyki klinicznej.
Podsumowanie: Rola asystentki stomatologicznej w prowadzeniu dokumentacji medycznej jest znacząca i znacznie odciąża lekarza, pozwalając mu skupić się na merytorycznej, a mniej formalnej stronie postępowania z pacjentem i jego dolegliwościami. Wymaga to od
niej wiedzy na temat aktualnego stanu prawnego i zaleceń dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej.


GB

The role of dental assistant in modern dental surgery. Part IV Procedures in contemporary dental and orthodontic diagnostics


key words:

dental diagnostics, medical documentation


summary:

Introduction: Running of dental diagnostic and treatment processes is strongly connected with fulfilling of medical documentation. Treatment procedures are doctors concerne but diagnostics it’s documentation and treatment process as well can be provided by dental assistants.
Aim: Aim of study is presenting procedures connected with dental case documentation fulfilling, in which dntal assistant has role to play.
Material and methods: Material for this study were scientific papers, low publications and authors own experience from their clinical practice.
Summary: The role of dental assistant in fulfilling of medical documentation is significant and let the practitioner focus on medical aspect of contact with patient less then formal side of these contacts. It requires of knowing contemporary legal regulations ang guidelines about
running of medical documentation.