Praca oryginalna
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 9; Numer/Number 1 (33), 2014: 4-7
ISSN 1895-6920

Pełna wersja artykułu

Wiktor Synoracki1,A,B,C,D,E,F

1Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 06.12.2013. Accepted: 20.01.2014. Published: 29.01.2014
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Udział higienistki stomatologicznej w zabiegach profilaktycznych w leczeniu ortodontycznym 


słowa kluczowe:

 kamień nazębny, leczenie ortodontyczne, płytka nazębna, profilaktyka


streszczenie:

Dzięki przeprowadzonym badaniom klinicznym, określono zapotrzebowanie wśród pacjentów wyrażających chęć leczenia ortodontycznego na zabiegi profilaktyczno-lecznicze i porównano je z dostępnymi danymi statystycznymi wśród pacjentów leczonych ogólnostomatologicznie. Uzyskane wyniki uzasadniają celowość zatrudniania higienistek stomatologicznych w praktykach ortodontycznych, gdyż dwóch na trzech pacjentów przed rozpoczęciem terapii winno przejść instruktaż higieny jamy ustnej wraz z przeprowadzeniem zabiegów profesjonalnego oczyszczania zębów z płytki nazębnej oraz kamienia nazębnego. Uprawnienia higienistki stomatologicznej zdają się odpowiadać realnym potrzebom wśród pacjentów.


GB

 Dental hygienist participation in prophylactic procedures during orthodontic treatment


key words:

dental calculus, orthodontic treatment, dental plaque, prophylaxis


summary:

Due to conducted clinical trials a need of prophylaxis and therapeutic treatments among patients expressing the will of orthodontic therapy was identified and compared with available statistics among general dental treated patients. The results justify the advisability of employing dental hygienists in orthodontic practices, because two out of three patients prior to initiating therapy should undergo oral hygiene instruction visits together with the carrying out of professional teeth cleaning of plaque and tartar. Permissions of dental hygienist seem to correspond to the real needs of patients.