Praca poglądowa
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 9; Numer/Number 1 (33), 2014: 17-19

ISSN 1895-6920

Pełna wersja artykułu

Magdalena Gońda-Domin1,A,B,D,E, Anna Jarząbek1,A,E, Rafał Rojek1,A,E, Ilona Wieczkowska1,A,E, Edyta Arłukowicz1,F

¹Zakład Stomatologii Dziecięcej PUM w Szczecinie

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 10.10.2013. Accepted: 01.12.2013. Published: 29.01.2014
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA.

 

 PL


Zwichnięcie całkowite zęba stałego - pierwsza pomoc,nie zawsze w gabinecie stomatologicznym 


słowa kluczowe:

replantacja, ząb stały, zwichnięcie całkowite


streszczenie:

Całkowite zwichnięcie zęba stałego jest jedną z niewielu sytuacji w stomatologii dziecięcej wymagającej niezwłocznej interwencji w gabinecie dentystycznym. Do większości urazów dochodzi u dzieci w wieku szkolnym. Sprzyjają temu nadpobudliwość ruchowa, zajęcia sportowe, występowanie wad poprzednich, a w starszym wieku bójki oraz urazy komunikacyjne. Algorytm postępowania w leczeniu całkowicie zwichniętych zębów stałych zależy od czasu przebywania zęba poza zębodołem, stopnia rozwoju korzenia zwichniętego zęba oraz od możliwości uzyskania natychmiastowej i właściwej pomocy w gabinecie stomatologicznym. Dlatego też zarówno lekarz dentysta jak i cały zespół medyczny są zobligowani do udzielenia bezzwłocznej, fachowej pomocy. Personel gabinetu stomatologicznego powinien być zawsze przygotowany do udzielenia pacjentowi właściwych instrukcji i zaleceń w przypadku utraty zęba, a w sytuacjach awaryjnych, udzielić poszkodowanemu pierwszych wskazówek przez telefon.


GB

Avulsion of permanent incisor tooth- first aid not always in the dental office

 


key words:

 

replantation, permanent tooth, avulsion


summary:

An avulsed permanent tooth is one of the few real emergency situations in pediatric dentistry. The greatest incidence of trauma to the permanent teeth occurs at school age. All sporting activities have an associated risk of orofacial injuries due to falls and collisions. The most common injuries to permanent teeth occur secondary to falls, followed by traffic accidents and violence. Because optimal treatment results follow immediate assessment and care, dentists and the dental team have an obligation to ensure that reasonable arrangements for emergency dental care are available. Dental team should always be prepared to give appropriate advice to the public about first aid for avulsed teeth. Dental hygienist or assistant may also give instructions by telephone to parents at the emergency site.