Praca poglądowa
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 9; Numer/Number 1 (33), 2014: 36-43
ISSN 1895-6920
 
 
Rafał RogalewiczA,B,C,D,E,F
 
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 28.11.2013. Accepted: 10.01.2014. Published: 29.01.2014
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA
 

 

 PL

Asystentko! Czy jesteś pewna, że gwarantujesz pełne bezpieczeństwo sobie i pacjentowi w gabinecie? 


słowa kluczowe:

dezynfekcja, dezynfekcja wysokiego poziomu, końcówki stomatologiczne, mycie, sterylizacja, zakażenia w gabinecie stomatologicznym 


streszczenie:

Zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta, ale także i personelu powinno być nadrzędnym celem w każdym gabinecie stomatologicznym. Specyfika prowadzonych w nim zabiegów, często bardzo inwazyjnych sprawia, że wymagania użytkownika wobec środków dezynfekcyjnych stale wzrastają. Dlatego tak ważne jest, aby personel zajmujący się profilaktyką zakażeń w gabinecie miał dostęp do: najnowszych doniesień w dziedzinie zapobiegania zakażeniom, skutecznych technik i środków gwarantujących uzyskanie najlepszych efektów w ochronie przed chorobami zakaźnymi. W rzeczywistości działania takie zawsze się zwrócą, gdyż ewentualny koszt odszkodowań i zepsuta przez wystąpienie zakażenia u pacjenta reputacja gabinetu, mogą stać się niepowetowaną stratą. W artykule przytoczone zostały najważniejsze informacje, które mogą stanowić drogowskaz do uzyskania wzorowego systemu zapobiegania zakażeniom w stomatologii.


GB

 

Dental assistant! Are you sure you guarantee a full safety of yourself and the patient in the dental office?


key words:

disinfection, high level disinfection, dental turbines, cleaning, sterilisation, infections in dental clinic 


summary:

To ensure patient safety, but also the staff should be a common goal in each dental office. The specificity of treatments carried out, often invasive makes your requirements of disinfectants against constantly increasing. It is therefore important that the staff dealing with the prevention of infections in the study had access to recent reports in the field of infections prevention, effective techniques and preparations to ensure that you get the best results in the prevention of infectious diseases. In fact, such actions always be recouped as a possible compensation expense and spoiled by the occurrence of infection, the office's reputation may become irreparable loss. This article has been cited the most important information, which may be a signpost to a model system of infection prevention in dentistry.