Praca poglądowa
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 9; Numer/Number 1 (33), 2014: 31-35

ISSN 1895-6920

Pełna wersja artykułu

Anna Zawiślak1,A,B,E,F

1Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 18.12.2013. Accepted: 10.01.2014. Published: 29.01.2014
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA
 

 

 PL

Czy jesteśmy w stanie uwierzyć, że resuscytacja krążeniowo-oddechowa jest prosta? 


słowa kluczowe:

edukacja, nagłe zatrzymanie krążenia, podstawowe zabiegi resuscytacyjne, resuscytacja 


streszczenie:

Podstawowe czynności ratujące życie to działania obejmujące utrzymywanie drożności dróg oddechowych oraz podtrzymanie oddechu i krążenia [1]. Zabiegi resuscytacyjne w tym zakresie to uproszczony schemat działań bezprzyrządowych możliwych do wykonania przez osobę postronną, która nie ma przygotowania medycznego. Resuscytacja podjęta przez świadka zdarzenia może zwiększyć przeżywalność osób, u których doszło do zatrzymania krążenia w mechanizmie migotania komór (VF) nawet trzykrotnie [2].
Celem, jaki należałoby przed sobą postawić, jest ukształtowanie u świadków nagłego zatrzymania krążenia postawy, w której naturalną tendencją będzie stosowanie resuscytacji. Przeszkodą w kreowaniu właściwej postawy są bariery psychologiczne, którymi obarczone są osoby dorosłe – przekonanie o tym, że zabiegi resuscytacyjne są trudne oraz, że działanie może zaszkodzić osobie poszkodowanej. Niwelowanie tego rodzaju przeświadczeń jest niezbędne, aby nauka pierwszej pomocy stała się efektywna. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa to cykliczne wykonywanie mocnych i szybkich uciśnięć oraz podawanie wdechów ratowniczych. Dlaczego zatem te dwie czynności odbierane są jako trudne? Ukształtowane przeświadczenia i obawy zdają się być największą przeszkodą w nabywaniu umiejętności ratujących życie.


GB

Is it possible to believe that cardiopulmonary resuscitation is easy? 


key words:

education, cardiac arrest, basic life support, resuscitation 


summary:

Basic life support consists in maintaining airway patency and sustaining breath and blood circulation [1]. BLS resuscitation is based on a simplified model that does not include the use of any equipment and may be applied by a bystander without medical training. Research has showed that resuscitation provided by a bystander may triple the survival rate of victims who suffered from ventricular fibrillation [2].
It should be our aim to shape bystanders’ attitudes in such a way that providing CPR would be their natural reaction. Psychological barriers that many adults have constitute a significant obstacle: people are convinced that CPR procedures are difficult and that they may do harm to the victim. In order for the teaching of first aid to be successful, it is necessary to fight this kind of convictions. Cardiopulmonary resuscitation consists in performing strong rhythmic chest compressions and giving rescue breaths. Why are these two simple procedures considered difficult? Well-established convictions and fears are the biggest obstacles in learning basic life support.