2006 3 Bukowska

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska 

 

 PL

Telefon jako narzędzie komunikacji na odległość - część II 


słowa kluczowe:

rozmowa telefoniczna – specyfika, etapy


streszczenie:

Artykuł wskazuje wagę pierwszego wrażenia, jakie wywiera się na pacjencie rozmową telefoniczną. Prezentuje reguły, które powinien znać pracownik gabinetu odbierający telefony.


GB

 Phone as a long distance communication measurement. Part II


key words:

conversation telephone – specification, stages


summary:

Article shows weight first impressions, which it exerts itself telephone conversation on patient. It presents rules, which it should know receiving of study worker telephones.