dr n. hum. Milena Wawrzyniak Kostrowicka 

 

 PL


Role pracownicze

 


słowa kluczowe:


rekrutacja, proces zatrudnienia, role pracownicze, pożądane cechy pracownika gabinetu stomatologicznego


streszczenie:

Tym artykułem rozpoczynamy nowy cykl, traktujący o znaczeniu świadomego podejścia do procesu rekrutacji pracowników do gabinetu stomatologicznego. Nie ulega wątpliwości, iż grupa osób, z którą Państwo współpracujcie wpływa na jakość wykonywanych przez Państwa usług oraz wizerunek gabinetu. W kolejnych publikacjach opisywała będę role, w które wchodzą pracownicy – korzyści i zagrożenia wynikające z każdej z nich. Poruszę temat pożądanych cech pracownika gabinetu stomatologicznego oraz zestaw postaw i zachowań, które nie powinny mieć miejsca. Uwagę poświęcę również temu, jak typ temperamentu wpływa na sposób wykonywania obowiązków zawodowych. W jednym z artykułów będę koncentrowała się na zasadach budowania nowego zespołu oraz zatrudnianiu kolejnych pracowników do już funkcjonujących teamów. W ostatniej publikacji z cyklu opiszę style zarządzania personelem. Zachęcam do lektury.

Na sprawne funkcjonowanie gabinetu stomatologicznego ogromny wpływ ma dobór pracowników do zespołu. Niniejszy tekst ma na celu ukazanie czytelnikom prowadzącym własne gabinety stomatologiczne lub odpowiedzialnym za proces rekrutacji, zasadności świadomego prowadzenia procesu zatrudniania. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż nieprzemyślany, pochopny wybór przypadkowej osoby i wprowadzenie jej do firmy, może nieść ze sobą liczne konsekwencje – zaburzyć relacje między szefem a dotychczasowymi pracownikami (zachowania rywalizacyjne), wpłynąć na sytuację wewnątrz zespołu, wprowadzić nieplanowane zmiany w organizacji zadań oraz rytmie dnia. Lista potencjalnych skutków wydaje się długa, a ich usuwanie wymagać może wielu wysiłków.

W artykule przedstawiam osiem ról pracowniczych. Zasada głosi, iż do sprawnego funkcjonowania zespołu należy tak dobierać pracowników, by nie powielali oni wzajemnie swoich ról, lecz by każdy z nich reprezentował inną. Świadomy dobór kadry pracowniczej polega zatem na rozpoznaniu potencjału, którym już dysponujemy i wyszukaniu, z grona chętnych do pracy, takich osób, które uzupełnią zespół, tak by funkcjonował on sprawnie.


GB

Occupational roles


key words:

recruitment, employment process, occupational roles, desirable characteristics of the dental practice employee


summary:

The selection of employees has a huge impact on smooth functioning of the dental practice. This text aims to raise awareness of readers running their own clinics or responsible for the recruitment process about how and why to lead the process of hiring consciously. There is no doubt that unconsidered, hasty selection of a random person and putting him/her to the company may involve a number of consequences - disrupt the relationship between the boss and existing employees (rival behaviour, arguments), affect the situation within the team, make unplanned changes in the organization tasks and the rhythm of the day.

In the article I present eight occupational roles. The principle states that for the smooth functioning of a team the employees should be so selected that they do not duplicate roles, but that each of them represents a different one. Therefore conscious selection of staff consists in identifying the potential which we have already had and searching among applicants for people who will complement the team so that it functioned smoothly.