6

Evan Spivack, DDS, FAGD 

 

 PL

       Choroby otępienne a zdrowie jamy ustnej: zarys i podejście terapeutyczne

 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

W roku 1906 doktor Alois Alzheimer opisał chorobę, która później miała zostać nazwana jego imieniem. Było to w czasach, gdy średnia oczekiwana długość życia wynosiła 50 lat, a osoby powyżej 65 roku życia stanowiły zaledwie około 4% populacji Stanów Zjednoczonych. Liczba ta znamiennie wzrosła i obecnie szacuje się, że do roku 2030 odsetek Amerykanów powyżej 65. roku życia może przekroczyć 20 procent. To co w owych czasach uważano za rzadkość, dziś jest powszechnie rozpoznawaną chorobą i stanowi jedną z najczęstszych przyczyn zgonu w populacji osób starszych. Stomatologia będzie odgrywać stale rosnącą rolę w opiece zdrowotnej nad tą grupą pacjentów, każdy stomatolog powinien zatem czuć się pewnie świadcząc opiekę zdrowotną w tej licznej i zróżnicowanej grupie populacyjnej. Starzejące się społeczeństwo zmaga się z wieloma problemami zdrowotnymi i stomatologicznymi, ale prawdopodobnie żaden z nich nie budzi takiego niepokoju u starzejącej się osoby, jej rodziny i społeczeństwa jako całości, jak choroba otępienna. Niniejszy artykuł przedstawia w zarysie poszczególne typy otępienia i przebieg procesu chorobowego, a także aspekty leczenia stomatologicznego u osób w starszym wieku z chorobą otępienną.


GB

 Dementia and Oral Heath: Background and Approaches to Treatment

 


key words:

 


summary:

Dr. Alois Alzheimer first described the disease that would come to bear his name in 1906, when average life expectancy was fifty years and only approximately four percent of the United States population was over the age of 65. That number has risen dramatically, and it is estimated that by the year 2030, the percentage of Americans over age 65 may exceed twenty percent. What was once considered a rare disease is now commonly diagnosed, and is among the leading causes of death in the elderly. Dentistry will be taking on an everincreasing role in the care of this population, and every dentist should feel comfortable providing care to this large and complex patient population. While the aging population is faced with numerous physical and dental concerns, perhaps no single issue looms as large for the aging individual, their family members and society as a whole as does dementia. This article will outline the various forms of dementia, the disease process, and treatment considerations for the dentist caring for the aging patient with dementia.