lek. dent. Paulina Puacz, lek. dent. Kristina Pilipczuk-Paluch, dr n. med. Barbara Lempe
Klinika Stomatologii Dziecięcej
Katedra Stomatologii Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: prof. dr hab. M. Borysewicz-Lewicka

 

 

 PL

Występowanie choroby próchnicowej zębów mlecznych u dzieci 6-letnich zamieszkujących środowisko wielkomiejskie 


słowa kluczowe:

dzieci 6-letnie, środowisko miejskie, próchnica zębów, epidemiologia, frekwencja próchnicy, liczba puw.


streszczenie:

W Polsce nasilenie choroby próchnicowej zębów mlecznych jest nadal stosunkowo wysokie i różni się w poszczególnych regionach kraju. Celem pracy była ocena występowania próchnicy w uzębieniu mlecznym u 6-latków zamieszkujących miasto Poznań. Badanie miało charakter epidemiologiczny i objęto nim 193 dzieci obojga płci uczęszczających do szkół podstawowych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że frekwencja próchnicy zębów mlecznych wynosiła 73,1%, natomiast średnia liczba puw = 3,33. Najwyższy odsetek zębów dotkniętych próchnicą w stosunku do ogółu badanych stanowiły trzonowce mleczne.

Wyniki wykazują, że stan zdrowia uzębienia mlecznego dzieci ze środowisk wielkomiejskich nie jest zadowalający. Konieczne jest zatem wzmożenie zarówno działań profilaktyczno - leczniczych skierowanych do dzieci, jak i prozdrowotnego edukowania dzieci i rodziców.


GB

Primary teeth caries prevelance in 6-year old children in big cities agglomeration


key words:

6-year-old children, urban area, dental caries, epidemiology, frequency of caries, dmft index


summary:

The intensity of primary teeth caries in Poland is still relatively high and it is different in particular regions. The study aimed to assess caries prevalence of primary teeth among children aged 6 living in Poznań. In the epidemiologic research 193 female and male children attending to primary schools were included. According to the obtained data frequency of caries for deciduous teeth was 73,1% whereas the mean severity of caries (dmft) was 3,33. The biggest percentage of teeth with caries in the study group were the primary molars.

The results show that the dental health status in children from big cities agglomerations is far from satisfactory. Therefore the complex prophylaxis and preventive treatment among children as well as the improved health education of both children and parents are required.