Okoń A, Makowska-Kaczmarska M 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 3(65)/2017:196-201

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2017/3/196

Pobierz pełną wersję artykułu

OPIS PRZYPADKU

Anna Okoń1,B,D,E,F, Marzena Makowska-Kaczmarska1,B,D,E,F
1 Mazowieckie Centrum Stomatologii w Warszawie
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature
Search, G - Funds Collection
Received: 08.05.2017. Accepted: 19.06.2017. Published: 25.08.2017
Prawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Okoń A, Makowska-Kaczmarska M: Dystalizacja zębów trzonowych szczęki aparatem Pendex u pacjenta z uzębieniem mieszanym przy minimalnym zakotwieniu - opis przypadku; Art Dent 2017,65,196-201.

 PL

Dystalizacja zębów trzonowych szczęki aparatem Pendex u pacjenta z uzębieniem mieszanym przy minimalnym zakotwieniu - opis przypadku 


słowa kluczowe:

aparat Pendex, dystalizacja zębów trzonowych szczęki, minimalne zakotwienie


streszczenie:

Wstęp: Jedną z metod leczenia II klasy Angle'a, wynikającej z przedwczesnej ekstrakcji zębów mlecznych i uniknięcia ekstrakcji zębów stałych, jest dystalizacja pierwszych zębów trzonowych szczęki do klasy I wg Angle'a. Często stosowanym w tym celu aparatem jest aparat Pendex. Celem pracy była ocena działania aparatu Pendex przy minimalnych warunkach zakotwienia. Materiał i metoda: Materiał stanowiła dokumentacja medyczna 10-letniego pacjenta, w tym diagnostyczne modele gipsowe przed leczeniem, modele gipsowe po leczeniu oraz zdjęcia rentgenowskie przed i po leczeniu (pantomogram oraz cefalogram boczny głowy). Wyniki: Dystalizacja zębów trzonowych szczęki wyniosła obustronnie 4mm, korony tych zębów nachyliły się dystalnie o 3 stopnie, a zęby sieczne wychyliły się o 1 stopień. Wymiar przedniej wysokości twarzy praktycznie nie uległ zmianie. Wnioski: U 10-letniego pacjenta uzyskano skuteczną dystalizację pierwszych zębów trzonowych szczęki w warunkach minimalnego zakotwienia na dwóch zębach trzonowych mlecznych ze znacznie zresorbowanymi korzeniami.


GB

Maxillary molar distalization with Pendex appliance in mixed dentition patient with minimal anchorage - case presentation  


key words:

Pendex, maxillary molar distalization, minimal anchorage


summary:

Introduction: One of the methods in Angle Class II treatment in cases with premature extraction of decidous teeth and avoidance of permanent teeth extraction in ddistalization of the first upper molars to Angle Class I position.Common.Frequently used in these cases is Pendex appliance. The purpose was to evaluate the Pendex appliance action when there is a minimal anchorage conditions. Materials and methods: The material used was the documentation of 10-years old patient, including gypsum models, panoramic and cephalometric x-ray. Results: Distalization of the maxillary molars was equal 4mm.Inclination of these teeth was 3 degree.Incisors were inclined by 1 degree. Dimension of the front height of the face basically did not change. Conclusion: In 10-years old patient I received effective maxillary molar distalization when there was minimal anchorage on both first maxillary deciduous molar with significant root resorbtion.