Kijak et al.

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 3(65)/2017:187-191

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2017/3/187

Pobierz pełną wersję artykułu

OPIS PRZYPADKU

Konrad Kijak1,A,B,C,E,F, Marek Kucharzewski2,E,G, Barbara Gronwald3,B,F, Piotr Skomro4,B,F, Marta Grzegocka5,B,F, Łukasz Kopacz5,B,F, Danuta Lietz-Kijak4,A,B,G
1 SKN przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu
2 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, Kierownik: dr hab. n. med. Marek
Kucharzewski
3 SKN przy Samodzielnej Pracowni Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
4 Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Kierownik: dr n. med. Danuta Lietz-Kijak
5 Studium Doktoranckie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature
Search, G - Funds Collection
Received: 06.07.2017. Accepted: 31.07.2017. Published: 25.08.2017
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA.
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Kijak K, Kucharzewski M, Grunwald B, Skomro P, Grzegocka M, Kopacz Ł, Lietz-
Kijak D: Zastosowanie tomografii wolumetrycznej do oceny skuteczności magnetoledoterapii w fizykoterapeutycznym leczeniu stanów zapalnych zatok
szczękowych – opis przypadku; Art Dent 2017,65,187-191.

 PL

Zastosowanie tomografii wolumetrycznej do oceny skuteczności magnetoledoterapii w fizykoterapeutycznym leczeniu stanów zapalnych zatok szczękowych – opis przypadku


słowa kluczowe:

choroby zatok, magnetoledoterapia, tomografia wolumetryczna


streszczenie:

Współczesna tomografia wolumetryczna, o bardzo wysokiej rozdzielczości, zwana też stożkową - CBCT (Cone beam computed tomography), jest jedną z najnowocześniejszych technik, które umożliwiają wgląd w struktury dotychczas niedostępne technikom konwencjonalnym. Magnetoledoterapia jest połączeniem pola elektromagnetycznego o niskich częstotliwościach i indukcjach magnetycznych oraz światła wyemitowanego z wysokoenergetycznych diod LED. Jako zabieg fizykoterapeutyczny, znalazła wiele zastosowań w leczeniu i rehabilitacji powikłań różnych jednostek chorobowych. Celem pracy było zastosowanie tomografii wolumetrycznej do oceny skuteczności magnetoledoterapii w fizykoterapeutycznym leczeniu stanów zapalnych zatok szczękowych. Zabiegi fizykalne z zastosowaniem pola elektromagnetycznego, skojarzonego z wysokoenergetycznym światłem, wyemitowanym z diod LED wykonywano u 45 letniej pacjentki, która w celach rehabilitacyjnych uczęszczała na zabiegi fizykoterapeutyczne magnetoledoterapii, celem regeneracji stanu zapalnego zatok szczękowych. Magnetoledoterapia jako zabieg fizykoterapeutyczny, okazała się skuteczną metodą rehabilitacji stanu zapalnego zatok szczękowych. Pozytywne wyniki zostały potwierdzone obrazowaniem tomografii wolumetrycznej i laserowym badaniem temperatury na powierzchni skóry części twarzowej czaszki.


GB

The use of volumetric tomography to evaluate the effectiveness of led therapy in physiotherapy to treat inflammation of the maxillary sinus - a case report


key words:

sinus disease, led therapy, volumetric tomography


summary:

Modern volumetric tomography, with very high resolution, also called cone - CBCT (Cone beam computed tomography), is one of the most modern techniques that allow insight into structure previously unavailable in conventional techniques. Led therapy is a combination of electromagnetic fields at low frequencies and magnetic inductions, which as a physiotherapy treatment, found many applications in the treatment and rehabilitation of complications of various diseases. The aim of study was the use of a volumetric CT to assess the effectiveness led therapy in physiotherapy in the treatment of inflammation of the maxillary sinus. Physical procedures using electromagnetic field associated with high-energy light, the broadcast of the LEDs was performed in 45-year-old female patient, who for the purposes of rehabilitation attended physiotherapy led therapy, to regenerate inflammation of the maxillary sinuses. Led therapy as physiotherapy treatment, proved to be an effective method of rehabilitation inflammation of the maxillary sinuses. Positive results were confirmed volumetric CT imaging and laser testing the temperature on the surface of the skin facial skull.