Nikiel K et al. 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 3(65)/2017:156-167

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2017/3/156

Pobierz pełną wersję artykułu

PRACA POGLĄDOWA

Katarzyna Nikiel1,A,B,D,F, Agnieszka Gorgoń-Komor2,A,B,D,F, Klaudiusz Komor2,A,B,D, Mariusz Świerk1,A,B,D, Katarzyna Becker1,A,B,D,F, Wojciech Wilkoński3,B,D,E,F, Lidia Jamróz-Wilkońska4,B,D,E,F
1 Poliklinka Polmedico Pod Szyndzielnią, Bielsko-Biała
2 Oddział Kardiologii, Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II Bielsko-Biała
3 Dział Badawczy Polskiego Towarzystwa Endodontycznego
4 Prywatny Gabinet Stomatologiczny, Wadowice
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature
Search, G - Funds Collection
Received: 15.05.2017. Accepted: 21.07.2017. Published: 25.08.2017
Prawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Nikiel K, Gorgoń-Komor A, Komor K, Świerk M, Becker K, Wilkowski W, Jamróz-
Wilkońska L: Zależność pomiędzy stanem przyzębia a rozwojem miażdżycy i jej kardiologicznych następstw; Art Dent 2017,65,156-167.

 PL

Zależność pomiędzy stanem przyzębia a rozwojem miażdżycy i jej kardiologicznych następstw


słowa kluczowe:

choroba przyzębia, miażdzyca, ostre zespoły wieńcowe


streszczenie:

Wpływ choroby przyzębia na powstawanie lub przebieg chorób ogólnych jest już faktem. Intensywny rozwój diagnostyki pozwala szukać nowych powiązań pomiędzy bakteriami bytującymi w kieszeniach przyzębnych a miażdżycą i ostrymi incydentami wieńcowymi. W świetle obecnego stanu wiedzy niezwykle istotna jest ścisła współpraca pomiędzy lekarzami dentystami, periodontologami oraz lekarzami pierwszego kontaktu lub/i kardiologami.


GB

The relationship between periodontal health and the development of atherosclerosis and its cardiological consequences  


key words:

periodontal disease, atherosclerosis, acute coronary events 


summary:

The role played by periodontal disease in the development or course of general diseases is already a well-known fact. Major advances in diagnostics have made it possible to seek new links between bacteria present in periodontal pockets on the one hand and atherosclerosis and acute coronary events on the other. In light of the current state of knowledge very close co-operation between dentists, periodontologists and GPs and/or cardiologists is of paramount importance.