Grzegocka M et al.

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 3(65)/2017: 144-149

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2017/3/144

Pobierz pełną wersję artykułu

BADANIA NAUKOWE

Marta Grzegocka1,A,B,C,D,E,F, Konrad Kijak2,B,C,F, Łukasz Kopacz1,B,C,F, Helena Gronwald3,D,F, Piotr Skomro3,D,F, Danuta Lietz–Kijak3,E,F,G

1 Studium Doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2 SKN przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu
3 Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Kierownik: dr n. med. Danuta Lietz-Kijak
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature
Search, G - Funds Collection
Received: 08.05.2017. Accepted: 31.05.2017. Published: 25.08.2017.
Prawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA 

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Grzegocka M, Kijak K, Kopacz Ł, Grunwald H, Skomro P, Lietz–Kijak D: Znaczenie współpracy fizjoterapeuty i lekarza dentysty w leczeniu pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi układu ruchowego narządu żucia – badanie ankietowe; Art Dent 2017,65,144-149.

 PL

Znaczenie współpracy fizjoterapeuty i lekarza dentysty w leczeniu pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi układu ruchowego narządu żucia – badanie ankietowe


słowa kluczowe:

dysfunkcje układu stomatognatycznego, fizjoterapia, leczenie holistyczne


streszczenie:

Wstęp: Doświadczenia zdobywane przez lekarzy dentystów oraz fizjoterapeutów w dziedzinie dysfunkcji narządu żucia w odniesieniu do organizmu jako całości, utwierdzają w przekonaniu, iż zagadnienie zaburzeń układu ruchowego narządu żucia nie jest problemem miejscowym. Nie powinno się więc, w terapii tego typu schorzeń, ograniczać tylko do rekonstrukcji okluzji statycznej i dynamicznej metodami zachowawczymi, ortodontycznymi czy protetycznymi, zaniedbując odpowiednią mobilizację łańcuchów mięśniowo – powięziowo – kostno – stawowych, związanych z odcinkiem szyjnym i dalszymi odcinkami kręgosłupa. Ograniczenie diagnostyki i terapii zaburzeń czynnościowych tylko do elementów układu stomatognatycznego może być generatorem jeszcze większych dolegliwości i schorzeń u pacjenta. Szeroki zakres objawów ze strony układu stomatognatycznego, powodujący przykre dolegliwości bólowe oraz zaburzenia emocjonalne, determinuje pacjentów do szukania pomocy u wielu specjalistów, w tym m.in. laryngologa, neurologa czy fizjoterapeuty. Pacjent ma szansę na wyleczenie tych dolegliwości zdrowotnych, pod warunkiem pracy całego zespołu rehabilitacyjnego w postaci: stomatologa, fizjoterapeuty czy też psychologa i logopedy specjalizujących się w dysfunkcjach narządu żucia. Cel: Celem badania było określenie potrzeb nawiązania współpracy pomiędzy fizjoterapeutą i lekarzem dentystą w procesie leczenia pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi układu ruchowego narządu żucia. Materiał i metody: Badania przeprowadzono wśród 28 fizjoterapeutów z województwa zachodniopomorskiego. Zastosowanym narzędziem diagnostycznym był Kwestionariusz wywiadu, zawierający szereg pytań dotyczących warunków i jakości nawiązywania współpracy z lekarzem dentystą, w zakresie prowadzenia pacjentów skierowanych na zabiegi fizjoterapeutyczne, celem leczenia zaburzeń w układzie stomatognatycznym. Wnioski: Istniejące metody fizjoterapeutyczne skracają czas choroby np. poprzez masaże, terapię manualną (terapia punktów spustowych, mobilizacja, poizometryczna relaksacja mięśni), zabiegi fizykalne (ultradźwięki, laser biostymulacyjny, krioterapia, światłoterapia, pole magnetyczne) oraz ćwiczenia (relaksacyjne, stabilizacyjne, propriocepcji), które pacjent wykonuje pod obserwacją terapeuty, a potem sam w domu. Osiągnięcie pozytywnych efektów leczenia pacjentów z zaburzeniami stomatognatycznymi wymaga stałej współpracy lekarza dentysty i fizjoterapeuty. Tylko kompleksowe holistyczne podejście diagnostyczno-terapeutyczne jest warunkiem skutecznego leczenia. 


GB

The importance of cooperation between physiotherapist and dentist in treatment of patient with functional disorders of the masticatory system - questionnaire survey


key words:

dysfunctions of the stomatognathic system, physiotherapy, holistic treatment 


summary:

Introduction: Proper functioning of the temporomandibular joint mandibular depends on the efficiency not only of the stomatognathic system, but primarily myofascial, spine, bowels and other joints of the body. The wide range of symptoms stomatognathic system, causing unpleasant pain and mental health, determines the patient to seek help from many specialists, including ENT specialist, neurologist or physiotherapist. The patient has a chance to cure these health problems, provided the rehabilitation team cooperation, specializing in dysfunctions of the masticatory system in the form of, ex.: dentist, physiotherapist or psychologist and speech therapist. Objective: The aim of this study was to determine the needs of cooperation between the physiotherapist and dentist, in the treatment of patients with disorders of the temporomandibular - mandibular. Material and Methods: The study was conducted among a group of physiotherapists from Szczecin. Used diagnostic tool was interview questionnaire containing a series of questions concerning the conditions and quality of establishing cooperation with a dentist, in the conduct of patients referred for physiotherapy to treat disorders in the stomatognathic system. Conclusions: Existing methods of physiotherapy, shorten the time of disease, eg. By massage, manual therapy (therapy of trigger points, mobilization, postisometric muscle relaxation), physical procedures (ultrasound, laser bio-stimulation, cryotherapy, light therapy, magnetic field) and exercise (relaxation, stabilizing, proprioception), which the patient performs under the supervision of a therapist and then alone in the house. To achieve positive treatment effects in patients with impaired stomatognatycznymi requires, constant cooperation between dentist and physiotherapist. Only a comprehensive holistic diagnostic and therapeutic is a prerequisite for effective treatment.