Prücklmaier L, Prücklmaier M, Prücklmaier M

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 2(64)/2017: 99-105

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2017/2/99

Pobierz pełną wersję artykułu

OPIS PRZYPADKU 

 PL

Jak zdobyć wszystkie informacje. Cyfrowe wyciski w wykonywaniu protez całkowitych


słowa kluczowe:

 płyta protezy frezowana w technologii CAD/CAM, proteza całkowita, wycisk wewnątrzustny całego łuku zębowego


streszczenie:

Istotnym kryterium decydującym o prawidłowym funkcjonowaniu protezy jest jej dobre utrzymanie. W przypadku wykonywanych tradycyjnie górnych protez całkowitych idealną podstawą dokładnego dopasowania jest płyta protezy frezowana w technologii CAD/CAM. Warunki w zakresie wyrostka zębodołowego są wówczas rejestrowane przez skaner wewnątrzustny, co pozwala wyeliminować błędy wynikające z tradycyjnej metody pobierania wycisku. Na przykładzie pacjenta z silną progenią autorzy zaprezentowali metodę cyfrowego pobierania wycisku szczęki i żuchwy oraz wykonanie, na podstawie uzyskanych w ten sposób danych, płyty protezy metodą na drodze frezowania w technologii CAD/CAM.


GB

Alles erfasst. Digitale Abformung bei der Herstellung von Totalprothesen  


key words:

płyta protezy frezowana w technologii CAD/CAM, proteza całkowita, wycisk wewnątrzustny całego łuku zębowego 


summary:

Ein wichtiges Kriterium für eine funktionierende Prothese ist ein guter Prothesenhalt. Bei konventionell hergestellten Totalprothesen im Oberkiefer bietet eine CAD/CAM-gefräste Prothesenbasis die ideale Grundlage für eine präzise Passung. Dabei wird die Kieferkammsituation mittels Intraoralscanner erfasst und es entfallen die klassischen Übertragungsfehler vom Mund auf das Modell, die oftmals bei einer konventionellen Abformung auftreten. Am Beispiel eines Patientenfalls mit starker Progenie zeigen die Autoren, wie die digitale Abformung im Ober- und Unterkiefer gelingt und wie aus den Daten eine passgenaue CAD/CAM-gefräste.
.Prothesenbasis entsteht.