Szczęsna J, Morawiecka E, Brzeźniak A 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 1(63)/2017:51-55

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2017/1/51

Pobierz pełną wersję artykułu

OPIS PRZYPADKU

Joanna Szczęsna1,A,B,E Ewelina Morawiecka1,A,B,E,F, Anna Brzeźniak1,B,D,E,F

¹ Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Mazowieckie Centrum Stomatologii w Warszawie

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 20.01.2017. Accepted: 10.02.2017. Published: 20.02.2017
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Szczęsna J, Morawiecka E, Brzeźniak A: Protezy natychmiastowe jako protezy czasowe w dwuetapowym przejściu do bezzębia – opis przypadku; Art Dent 2017,63,51-55.

 PL

Protezy natychmiastowe jako protezy czasowe w dwuetapowym przejściu do bezzębia – opis przypadku


słowa kluczowe:

bezzębie, mnogie ekstrakcje, proteza natychmiastowa, proteza tymczasowa


streszczenie:

Utrata pojedynczego zęba niesie za sobą poważne konsekwencje nie tylko estetyczne, ale także funkcjonalne dla układu stomatognatycznego, dlatego każdy brak zębowy należy jak najszybciej uzupełnić. W praktyce stomatologa nierzadko możemy spotykać się z pacjentami, u których zachodzi konieczność usunięcia większej liczby lub wszystkich zębów np. z zaawansowaną chorobą przyzębia. U tych pacjentów wykonanie ostatecznego uzupełnienia protetycznego w pierwszym etapie leczenia jest niemożliwe. W takich sytuacjach klinicznych protezy natychmiastowe są preferowaną alternatywą.


GB

Immediate dentures as temporary prosthesis in two stage transition to toothless – a case report


key words:

edentulous, multiple extraction, immediate denture, temporary prosthesis


summary:

The loss of a single tooth carries serious consequences not only aesthetic but also functional for the stomatognathic system, thereby lack of teeth must be filled up as soon as possible. During career , often dentist can face the situation when there is a need to remove some or even all of the teeth, i.e. advanced periodontal disease. In these kind of cases the final restoration on the first stage of treatment is impossible, therefore immediate dentures are the suggested alternative.