Borowicz J et al. 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 1(63)/2017: 46-50

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2017/1/46

Pobierz pełną wersję artykułu

OPIS PRZYPADKU

Janusz Borowicz1,A,B,D,E, Kamil Taras1,A,B,D,F, Dorota Taras2,B,E,F, Rafał Marczyński1,A,B,D, Marcin Taras3,B,E,F

¹ Zakład Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie p.o. kierownika: dr hab. n. med. Janusz Borowicz
2 Prywatna Praktyka Stomatologiczna, Lublin
3 Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 11.01.2017. Accepted: 10.02.2017. Published: 20.02.2017
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Borowicz J, Taras K, Taras D, Marczyński R, Taras M: Korekta estetyki zębów przednich podczas jednej wizyty z wykorzystaniem gabinetowego systemu CAD/CAM; Art Dent 2017,63,46-50.

 PL

Korekta estetyki zębów przednich podczas jednej wizyty z wykorzystaniem gabinetowego systemu CAD/CAM


słowa kluczowe:

CAD/CAM, cementowanie adhezyjne, korona, uzupełnienie pełnoceramiczne


streszczenie:

Najkorzystniejszym rozwiązaniem odbudowy protetycznej zębów przednich lub poprawy estetyki tego odcinka są uzupełnienia pełnoceramiczne [1]. Wraz z postępem technologicznym ostatnich lat, mamy do dyspozycji szeroki wachlarz materiałów oraz technik wykonania tego typu uzupełnień. Jedną z nich jest coraz bardziej popularna technika CAD/CAM, pozwalająca na wykonanie uzupełnienia o zadowalającej estetyce, od początku do końca, podczas jednej wizyty. Celem pracy było przedstawienie przypadku pacjentki, która niezadowolona z estetyki zębów przednich, zgłosiła się do gabinetu stomatologicznego, chcąc poprawić swój uśmiech w jak najkrótszym czasie.


GB

Aesthetic correction of anterior teeth during a single visit using CAD/CAM in-office system


key words:

CAD/CAM, adhesive cementation, crown, all-ceramic restoration 


summary:

All-ceramic restoration is the most preferred solution in prosthetic reconstruction of anterior teeth or in improving the aesthetic of this segment [1]. The technological progress of recent years provided us with a wide range of materials and techniques for performing this type of restorations. One of these is the increasingly popular CAD/CAM technique which allows for performing aesthetically satisfactory restorations, from beginning to end, during a single visit. The aim of this paper is to present a case of a female patient who, unsatisfied with the aesthetics of her anterior teeth, reported to the dental office in order to improve her smile in shortest time possible.