Szyndel J 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 1(63)/2017:42-45 

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2017/1/42

Pobierz pełną wersję artykułu

OPIS PRZYPADKU

Jerzy Szyndel1,AB,E,F, Bartosz Główczyński1,A,B,E,F, Tomasz Smektała1,E, Katarzyna Sporniak-Tutak1,E

¹ Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 19.12.2016. Accepted: 01.02.2017. Published: 20.02.2017
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Szyndel J, Główczyński B, Smektała T, Sporniak-Tutak K: Ekstrakcje zębów trzonowych u pacjentki z przewlekłą małopłytkowością – opis przypadku; Art Dent 2017,63,42-45.

 PL

Ekstrakcje zębów trzonowych u pacjentki z przewlekłą małopłytkowością – opis przypadku


słowa kluczowe:

ekstrakcja, koncentrat krwinek płytkowych, KKP, małopłytkowość


streszczenie:

Małopłytkowość jest najczęściej rozpoznawaną skazą krwotoczną. Stan ten rozpoznajemy przy spadku ilości trombocytów poniżej 150tys./μl, spadek poniżej 50 tys./μl uważa się za stan zwiększający ryzyko wystąpienia nasilonego krwawienia podczas zabiegów chirurgicznych. Prezentujemy przypadek pacjentki z małopłytkowością o ilości płytek przewlekle utrzymującej się na poziomie 9-15tys./ μl, u której przeprowadzono zabieg ekstrakcji zębów 26 i 38. Pomimo niskiego poziomu płytek krwi w trakcie zabiegu (35tys./μl) nie zaobserwowano wzmożonego krwawienia śród i pozabiegowego, ani powikłań w gojeniu zębodołów.


GB

Molars extractions in patient with chronic thrombocytopenia – case report


key words:

teeth extraction, platelet, platelet transfusion, thrombocytopenia


summary:

Thrombocytopenia is the most common coagulopathy, recognized when the platelet count reaches below 150,000 platelets per microliter of blood. Decline of platelet count below 50,000/mm3 is considered as a factor that may increase the risk of excessive bleeding during surgery. Authors present case of two molars (26 and 38) extraction in female patient with thrombocytopenia with persistently low platelet count around 9,000-15,000/mm3. Despite decreased platelet count during extraction (35,000 platelets per microliter) no excessive bleeding intra nor postoperatively or alveolus healing disorders were observed.