Wierzbińska D 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 1(63)/2017: 28-31

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2017/1/28

Pobierz pełną wersję artykułu

PRACA POGLĄDOWA

Daria Wierzbińska1,A,B,D,E,F

¹ SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Prawa, Warszawa

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 19.12.2016. Accepted: 01.02.2017. Published: 20.02.2017
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Wierzbińska D: Prawo lekarza dentysty do odmowy leczenia; Art Dent 2017,63,28-31.

 PL

Prawo lekarza dentysty do odmowy leczenia


słowa kluczowe:

gabinet stomatologiczny, klauzula sumienia, lekarz dentysta, odmowa leczenia, prawo


streszczenie:

Prawo oraz etyka lekarska przewidują przypadki, w których lekarz dentysta może odmówić leczenia bądź zaprzestać kontynuacji leczenia już rozpoczętego. Artykuł omawia przesłanki skorzystania z tego uprawnienia, obowiązki lekarza z tym związane, jak również sankcje za nieprzestrzeganie przepisów w powyższym zakresie.


GB

The right of a dentist to refuse treatment


key words:

dentist’s office, dentist, conscience clause, treatment refusal,law


summary:

Law and medical ethics stipulates the cases in which a dentist is entitled to refuse treatment or stop continuation of ongoing treatment. This article contains the conditions of the abovementioned right, the dentist’s obligations related with it as well as sanctions for non-compliance with legal regulations.