Zagrodzka-Wenta M 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 1(63)/2017: 24-27

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2017/1/24

Pobierz pełną wersję artykułu

PRACA POGLĄDOWA

Magdalena Zagrodzka-Wenta1,A,B,C,D,E,F

¹ Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Mazowieckie Centrum Stomatologii w Warszawie. Kierownik specjalizacji: lek. stom. Agata Kurkiewicz

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 09.12.2016. Accepted: 01.02.2017. Published: 20.02.2017
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Zagrodzka-Wenta M: Odlewnictwo w wykonawstwie protez szkieletowych; Art Dent 2017,63,24-27.  

 PL

Odlewnictwo w wykonawstwie protez szkieletowych


słowa kluczowe:

odlewanie, procedury laboratoryjne, proteza szkieletowa


streszczenie:

Znajomość zasad projektowania i procedur laboratoryjnych stosowanych w wykonawstwie protez szkieletowych jest niezbędną wiedzą, umożliwiającą rehabilitację protetyczną pacjentów za pomocą protez ruchomych. Lekarz nie bierze bezpośredniego udziału w etapach laboratoryjnych, lecz spoczywa na nim odpowiedzialność za całą pracę. Wykonanie protez szkieletowych jest procesem wieloetapowym i bardzo precyzyjnym, a każde odstępstwo od procedury może skutkować nieodwracalnym uszkodzeniem pracy. Artykuł poświęcono głównie odlewnictwu, wiedza ta bowiem jest jednym z determinantów prawidłowego projektowania konstrukcji oraz umiejętności autoryzacji pracy przez lekarza.


GB

Casting in frame denture’s production


key words:

casting, laboratory phase, frame denture


summary:

Knowledge of designing principles and laboratory procedures used in frame denture casting process is essential for proper prosthesis rehabilitation with movable dentures. Although medial doctor are not directly involved in laboratory phases, they still bear responsibility for product in general. Frame casting consists from many individual and very precise stages. Any deviation in intermediate steps may affect the final product in unacceptable manner leading to irreversible prosthesis defects. The article describes frame dentures founding rules and its meaning for correct constructions designing because this knowledge is one of the determinants in correct authorization skills.