Dietschi D 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 4(62)/2016:210-218 

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2016/4/210

Pobierz pełną wersję artykułu

PRACA POGLĄDOWA

Didier Dietschi1,E,F

1 Katedra Kariologii i Endodoncji Wydziału Stomatologii Uniwersytetu w Genewie, Szwajcaria, Katedra Stomatologii Zintegrowanej na Uniwersytecie Case Western w Cleavland, Ohio.
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 12.04.2016. Accepted: 15.04.2016. Published: 24.10.2016
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Dietschi D: Odbudowy z wolnej ręki: metoda leczenia poprawiająca uśmiech młodych pacjentów. Art Dent 2016,62,210-218.  

 PL

Odbudowy z wolnej ręki: metoda leczenia poprawiająca uśmiech młodych pacjentów


słowa kluczowe:

bioestetyka,fluoroza, naturalna koncepcja warstwowa


streszczenie:

Odbudowy porcelanowe pozostają preferowanym rozwiązaniem estetycznym w ocenie wielu klinicystów, ponieważ techniki odbudowy bezpośredniej są wciąż uważane za trudne, „wrażliwe” technicznie oraz, do pewnego stopnia, nieprzewidywalne. Wydaje się jednak, że te ich słabsze strony odchodzą do przeszłości - jesteśmy obecnie świadkami odradzania się technik wykorzystujących materiały kompozytowe w leczeniu „bio-estetycznym”. Dr Didier Dietschi prezentuje przypadek kliniczny, który stanowi ilustrację dla potencjału takiego sposobu postępowania. Cele edukacyjne: zrozumienie koncepcji i potencjału nowych technik wykorzystania materiałów kompozytowych w leczeniu oraz korzyści wynikających z nowego wachlarza wskazań oraz koncepcji odbudowy warstwowej. Oczekiwane rezultaty: poznanie, między innymi, wartości praktycznych i estetycznych wynikających z zastosowania „naturalnej koncepcji warstwowej” oraz techniki językowo-policzkowej na podstawie prezentowanego przypadku klinicznego.


GB

Free-hand bonding: the ultimate treatment modality to enhance smiles in young patients


key words:

 bioaesthetics, fluorosis, the natural layering concept

 


summary:

Porcelain restorations remain the preferred aesthetic option for many clinicians because direct bonding techniques are still considered intricate, sensitive and, to a certain extent, unpredictable. These drawbacks can be overcome today; we are witnessing a rejuvenation of composite application techniques in the context of ‘bio-aesthetics’. Dr Didier Dietschi presents a case which illustrates the potential of this treatment modality. Education aims and objectives: To understand the concept and potentia; behind the development of new composite application techniques as a treatment modality, and the benefi ts of a new array of indications and layering concepts. Expected outcomes: To learn, among other techniques, the practical and aesthetic value of applying the ‘natural layering concept’ within a case as well as the linguobuccal technique.