Beal KE 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 3(61)/2016:162-167

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2016/3/162

Pobierz pełną wersję artykułu

PRACA POGLĄDOWA

Kimberly Edwards Beal1,E,F

1 American Association of Orthodontists, Continental Orthodontic Study Club, American Dental Association, National Dental Association
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 15.06.2016. Accepted: 30.06.2016. Published: 16.08.2016
Prawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Beal KE: Szybka porada ortodontyczna, Art Dent 2016,61,162-167.

 PL

Szybka porada ortodontyczna


słowa kluczowe:

leczenie interdyscyplinarne, leczenie ortodontyczne, zęby zatrzymane/zęby nie wyrznięte


streszczenie:

Jako ortodontka, współpracująca z ogólnie praktykującymi lekarzami dentystami oraz pedodontami, mam możliwość wspólnie z kolegami brać udział w leczeniu przypadków interdyscyplinarnych. Udzielamy sobie nawzajem kredytu zaufania i cieszymy się z wygody takiego postępowania. Ja odnoszę korzyść z takiego rozwiązania, ponieważ mogę na bieżąco śledzić główne trendy w stomatologii ogólnej i dziecięcej. Mam też wiele możliwości diagnostycznych i luksus dalszej obserwacji postępów czynionych przez pacjentów, nawet jeśli nie zdecydują się na leczenie ortodontyczne.


GB

Ortho Quick Tip  


key words:

interdisciplinary treatment, orthodontic treatment, impacted teeth/pulpless teeth 


summary:

As an orthodontist that practices with general dentists and pediatric dentists, I have the opportunity to collaborate with my colleagues on multi-disciplinary cases. We give each other credit for these ,,CE moments” and appreciate the privilege of convenience that we enjoy. I have benefited because of the opportunity to remain current on the prevailing trends in general and pediatric dentistry. In addition, I have many diagnostic opportunities and the luxury of following the patient’s progress – even if they choose not to have orthodontic treatment.