Kubala et al. 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 3(61)/2016:138-143

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2016/3/138

Pobierz pełną wersję artykułu

PRACA ORYGINALNA

Elżbieta Kubala1,B,E, Barbara Stępniak2,B,E, Danuta Kaczmarska3,B, Artur Perz1,C, Paulina Strzelecka1,B,F, Łukasz Kopacz3,B,F, Marta Grzegocka3,B,F, Piotr Skomro4,E,F, Danuta Lietz-Kijak4,A,E,G

1 Studium Doktoranckie przy Katedrze i Zakładzie Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
3 Studium Doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie
4 Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 17.06.2016. Accepted: 28.06.2016. Published: 16.08.2016
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Kontakt z autorem: Danuta Lietz–Kijak, Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej PUM, al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, tel. +48 793 690 499, tel. 91 466 16 73, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Kubala E, Stępniak B, Kaczmarska D, Perz A, Strzelecka P, Kopacz Ł, Grzegocka M, Skomro P, Lietz-Kijak D, Art Dent 2016,61,138-143. 

 PL


Wykorzystanie lasera biostymulacyjnego w celach analgetycznych na skórze części twarzowej czaszki


słowa kluczowe:

analgezja, laseroterapia, urządzenie SMARTs


streszczenie:

Lasery znalazły tak szerokie zastosowanie w wielu specjalnościach medycznych, iż stają się powoli standardowym wyposażeniem również gabinetów stomatologicznych. W leczeniu schorzeń jamy ustnej, związanym głównie z działaniem analgetycznym i przeciwzapalnym, najbardziej efektywne są lasery o średniej i małej mocy. Wynika to z wywoływanego przez nie efektu biostymulacyjnego, z którym wiąże się m.in.: zniesienie bólu, zwiększenie produkcji przeciwciał, przyspieszenie gojenia tkanek, a także działanie przeciwobrzękowe. Na rynku medycznym znajduje się szeroki wybór aparatów do laseroterapii, jednak wymagane są urządzenia o sprecyzowanym działaniu, adekwatnych parametrach i funkcjach, umożliwiających jak najbardziej efektywną terapię. Jednym z takich urządzeń jest aparat SMARTs firmy Lasotronix. W pełni skuteczne wykorzystanie laseroterapii wymaga szeregu badań klinicznych dla dostosowania odpowiedniej dawki i czasu pracy, indywidualnie do danego zabiegu. Celem pracy była ocena lasera biostymulacyjnego o małej mocy SMARTs w znoszeniu bólu. W badaniu uczestniczyło 65 osób, obu płci, w wieku od 20 do 70 lat. Osoby te zostały poddane badaniu zewnątrzustnemu oraz zebrano wywiad. Na skórze twarzy zaznaczano punkt pomiaru. Kolejnym krokiem było określenie progu czucia oraz aplikacja promieniowania laserowego o natężeniu 5J/cm2, przez ok. 10 sek. Końcowym etapem był ponowny pomiar progu pobudliwości czucia skóry w miejscu aplikacji. Wynik pomiaru odczytywano w momencie, kiedy pacjent zasygnalizował, że odczuwa mrowienie lub niewielki ból. Zebrane dane poddano analizie statystycznej. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, że drugi pomiar wrażliwości na bodziec różnił się znacznie od pomiaru pierwszego, wykonywanego przed zastosowaniem laseroterapii. Wpływ i znaczenie na czucie skóry części twarzowej czaszki mają parametry działającego czynnika takie jak sposób i czas aplikacji promieniowania oraz jego dawka. Ten aspekt ma znaczący wpływ na przebieg terapii. Ponieważ stworzenie odpowiedniej metodyki zabiegu pozwala na optymalne wykorzystanie właściwości urządzenia i zwiększenie skuteczności leczenia, dlatego też uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, iż laser biostymulacyjny SMARTs wykazuje skuteczne właściwości analgetyczne, poprzez znaczne obniżenie progu pobudliwości czucia na skórze.


GB

The use of bio-stimulating laser in analgesia on skin of facial part of skull  


key words:

analgetic effect, laser therapy, SMARTs device 


summary:

Lasers have found wide application in many areas of medicine and dentistry. They become standard equipment for dental offices. In the treatment of oral cavity, mainly associated with analgesic effect and anti-inflammatory action, the most effective are medium and low power laser devices. This results from the induced by bio-stimulating effect, which involves, among other things: pain relief, increased antibody production, accelerating tissue healing. On the medical market is a wide range of devices for laser treatment, but medical devices requires a precise action, giving rise to ever new, with parameters and functions enabling the most effective therapy. One of these devices is SMARTs (Lasotronix).However, they require the use of a number of clinical trials to be
able to adjust the appropriate dose and duration of therapy individually for each case. Evaluation of low-power bio-stimulating laser SMARTs to endure pain. The study included 65 people of both sexes aged 20 to 70 years. Extraoral examination was performed and patients were properly prepared. Measuring point was marked using special marker. The next step was to measure sensation in the selected site and the application of laser radiation with an intensity of 5J/cm2 using bio-stimulation, during 10 sec. The final stage was re-measure the threshold of skin sensation on the application site. The measurement result was read at the moment when the patient has signaled that has a tingling or slight pain. The collected data were statistically analyzed. The results clearly show that the second measurement of sensitivity to the stimulus was significantly different from the first measurement, performed before the laser treatment. The analyzed data do not indicate the occurrence of the difference between men and women in the measurement of sensation before and after the application of bio-stimulation laser SMARTs. The impact and importance in skin sensation of facial part of skull have parameters of acting factor, such as the manner and time of application of radiation and the dose. This aspect has a significant impact on the course of therapy. Since the creation of an appropriate methodology for the treatment allows for optimal use of the properties of the device and increase the effectiveness of therapy, the results obtained allow to conclude that the biostimulation laser smarts demonstrates effective analgesic properties, by substantially lowering the threshold of superficial skin sensation.