Cudziło D, Pałczyńska D, Matthews-Brzozowski A 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 3(61)/2016:131-137

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2016/3/131

Pobierz pełną wersję artykułu

PRACA ORYGINALNA

Cudziło Dorota1,A,B,D,E,F, Pałczyńska Dorota1,B,D,E,F, Matthews-Brzozowski Artur2,B,D,E,F

1 Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Instytutu Matki i Dziecka, ul Kasprzaka 17a; 01-211 Warszawa, koordynator dr n.med. Dorota
Cudziło
2 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, University Medical Center Groningen, The Netherlands

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 17.06.2016. Accepted: 28.06.2016. Published: 16.08.2016
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Kontakt z autorem: dr n.med. Dorota Cudziło, Poradnia Ortodontyczna dla Dzieci, IMID, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, tel. +48 22 32 77 128, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Cudziło D, Pałczyńska D, Matthews-Brzozowski A: Fotoantropometryczna ocena symetrii twarzy w wadzie rozszczepowej - doniesienie wstępne, Art Dent 2016,61,131-137.

 PL

Fotoantropometryczna ocena symetrii twarzy w wadzie rozszczepowej - doniesienie wstępne


słowa kluczowe:

asymetria twarzy, fotografia 2D, jednostronny rozszczep wargi i podniebienia, symetria twarzy 


streszczenie:

Pacjentów z jednostronnym całkowitym rozszczepem wargi i podniebienia cechuje charakterystyczny wyraz twarzy, często spowodowany obecnością asymetrii. Celem niniejszej pracy była ocena fotoantropometryczna twarzy pacjentów z całkowitym lewostronnym rozszczepem wargi i podniebienia wykonana na podstawie dokumentacji fotograficznej w badaniach własnych oraz przegląd piśmiennictwa dotyczący tej tematyki. Materiał i metody: Do oceny symetrii rysów twarzy w obrębie tkanek miękkich wybrano fotografie 30 pacjentów (18 dziewcząt i 12 chłopców) z lewostronnym całkowitym rozszczepem wargi i podniebienia w projekcji en face. Wykreślano określone punkty antropometryczne, odpowiednio nanoszono siatkę metryczną, a następnie analizowano pozycję szpar ocznych, pozycję koniuszka nosa, szerokość podstawy nosa, nachylenie linii łączącej oba kąciki ust oraz szerokość twarzy po stronie zdrowej i rozszczepowej. Wyniki: Położenie obu szpar ocznych było asymetryczne u 24 osób. Pozycja koniuszka nosa skierowana była w stronę nierozszczepową u 15 osób. Szerokość podstawy nosa była większa po stronie nierozszczepowej u 26 pacjentów, nachylenie linii ust po stronie rozszczepu ku górze stwierdzono u 25 osób. Szerokość twarzy po stronie rozszczepowej była większa u 18 osób. Wnioski: Wskazane byłoby przeprowadzenie dalszych badań porównawczych na większej grupie pacjentów z zastosowaniem nowoczesnych technik analizy.


GB

Photoanthropometric evaluation of facial in cleft - preliminary report 


key words:

facial asymmetry, photography 2D unilateral cleft lip and palate, facial symmetry


summary:

Aatients with unilateral complete cleft lip and palate have a distinctive face, caused often by the presence of asymmetry. The goal of this research was to assess the facial symmetry of patients with complete left-sided cleft lip and palate made on the basis of photographic documentation of own research and review of the literature concerning this subject. Material and Methods: To evaluate the symmetry of facial soft tissue photographs of 30 patients (18 girls and 12 boys) with complete left cleft lip and palate in the projection en face were selected. Certain anthropometric points were designeted, the metric grid was respectively applied, and then the position of the slit eye, position the tip of the nose, the width of the base of the nose and the slope of the line linking the two corners of the mouth together with the width of the face on the healthy and the cleft side was analyzed. Results: The location of both eye slits was asymmetrical for 24 individuals. The position of the tip of the nose was directed towards non-cleft side for 15 people. The width of the base of the nose was more on the non-cleft side for 26 patients, the slope of the lip on the side of the cleft towards the top for 25 people. The width of the face on the side of the cleft was bigger for 18 people. Conclusions: It would be advisable to conduct further comparative research on a larger group of patients using modern analysis techniques.