Kopacz Ł. et al. 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 1(59)/2016: 51-56

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2016/1/51

Pobierz pełną wersję artykułu

OPIS PRZYPADKU

Łukasz Kopacz1, A,B,E, Danuta Lietz–Kijak2,A,E,G, Edward Kijak3,A,E, Marta Grzegocka1,B,E, Paulina Strzelecka1,B,EPiotr Skomro2,F,G, Elżbieta Kubala1,B,F, Barbara Stępniak4,B,F

1 Studium Doktoranckie przy Katedrze i Zakładzie Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2 Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
3 Zakład Protetyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

4 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 01.02.2016. Accepted: 12.02.2016. Published: 19.02.2016
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Dynamiczne plastrowanie w ewakuacji obrzęków po zabiegach chirurgicznych w stomatologii - studium przypadków


słowa kluczowe:

dynamiczne plastrowanie, obrzęk, stomatologia


streszczenie:

Wstęp: Obrzęk może być wyrazem stanu zapalnego i występować w bezpośrednim okresie lub nasilać się do 4 dni po zabiegu, by powoli ustępować w ciągu kilku lub kilkunastu dni. Jest to jedno z powikłań, manifestujące się po zabiegach chirurgicznych w stomatologii. Ograniczenie i skuteczna ewakuacja obrzęków jest bardzo ważna z powodu niebezpieczeństwa sąsiadowania miejsca zabiegowego z górnymi drogami oddechowymi. Poprzez mechaniczny ucisk powikłanie to może przyczyniać się do dysfunkcji nerwu zębodołowego dolnego. W zwalczaniu obrzęku limfatycznego coraz częściej korzysta się z metody dynamicznego plastrowania, które przede wszystkim powoduje oddziaływanie sensoryczne, ale również proprioceptywne, co usprawnia mikrokrążenie krwi i limfy oraz aktywuje procesy samoleczenia. Materiał i metody: Metodykę postępowania pozabiegowego opracowano w Katedrze i Zakładzie Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, gdzie zgłaszają się pacjenci wymagający eliminacji powikłań w postaci obrzęków, powstałych po zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej. Wnioski: Zastosowanie metody fizjoterapeutycznej pod postacią dynamicznego plastrowania w aplikacji limfatycznej powoduje przyspieszenie procesu regeneracji tkanek w miejscu zmienionym chorobowo, co pozwala na uzyskanie lepszego samopoczucia pacjentów oraz przyczynia się do ich szybszego powrotu do aktywnego funkcjonowania w życiu codziennym i zawodowym.


GB

Dynamic type in the evacuation of swelling after surgery in dentistry –study cases


key words:

dynamic type, swelling, dentistry 


summary:

Introduction: Swelling may reflect the inflammation and can direct increase during the 4 days after surgery, to slowly subside in a few or several days. It is one of the complications that are manifested after surgical procedures in dentistry. Reduction of edema and effective evacuation is important because of the danger space adjacent, treatment of the upper airways. By mechanical compression complication that can contribute to the inferior alveolar nerve dysfunction. In the fight against lymphedema increasingly used to the method of dynamic slicing, which primarily causes sensory interaction but also proprioceptive, which improves blood circulation and lymph circulation, and activates the self-healing processes. Material and Methods: The methodology of postintervention procedure was developed at the Department of Propaedeutics and Dental Physicodiagnostics, Pomeranian Medical University in Szczecin, where patients which needs help in eliminating complications after dental surgery treatment, such as swelling, register. Conclusions: After using an application lymphatic of Kinesiology Taping accelerated process of tissue regeneration in place of the lesion. Results have been obtained by applying the above method enabled a better well-being of patients and contributed to their rapid return to an active role in everyday life and work.