Marciniak M. et al. 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 1(59)/2016: 31-34

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2016/1/31

Pobierz pełną wersję artykułu

PRACA POGLĄDOWA

Michalina Marciniak1,A,B,E,F, Ewa Wawszczyk1,B,E,F, Anna Płachta2,B,F, Monika Cecotka2,BF

1 SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW Poradnia Stomatologiczna, kierownik: dr n. med. Jerzy Foczpański
2 SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 6 Instytut Stomatologii UM I Poradnia Protetyki Stomatologicznej, kierownik: dr hab. n. med. Beata Dejak, prof. nadzw.

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 20.01.2016. Accepted: 18.02.2016. Published: 19.02.2016
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym


słowa kluczowe:

inlay, odbudowa bezpośrednia, odbudowa pośrednia, onlay 


streszczenie:

Postęp, który dokonał się w stomatologii pozwala na zachowanie zębów nawet ze znacznym zniszczeniem tkanek twardych spowodowanym zarówno procesem próchnicowym, jak i samym leczeniem. Warunkiem sukcesu jest jak najszybsza i szczelna odbudowa ubytku. W literaturze pojawiają się informacje o wielu metodach odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym. Duża liczba proponowanych rozwiązań nasuwa pytanie: jakimi kryteriami powinien kierować się lekarz przy wyborze najbardziej odpowiedniej u danego pacjenta metody leczenia? W artykule przedstawiono sposoby rekonstrukcji korony zębów po leczeniu kanałowym, dokonano podziału na metody pośrednie i bezpośrednie. Metody bezpośrednie polegają na wykonaniu przez lekarza wypełnienia w jamie ustnej pacjenta podczas jednej wizyty. Metody pośrednie
wymagają współpracy z pracownią techniczną, są to odbudowy w formie inlay, onlay, koron. W artykule opisano także wskazania, cechy oraz wady i zalety różnych sposobów postępowania, zwrócono uwagę na dostępne na rynku stomatologicznym materiały.


GB

Restoration of teeth after root canal treatment


key words:

inlay, direct restoration, indirect restoration, onlay 


summary:

The progress made in dentistry lets keep even considerably damaged teeth. The damage is caused both by caries process and treatment itself. The restoration to be succesful should be tight and done as soon as possible. In the literature we can find much information about methods of teeth restoration after root canal treatment. A large number of proposed solutions begs the question: what criteria should be guided by the physician in selecting the most appropriate treatment for a particular patient? The article presents ways to reconstruct the tooth crown after root canal treatment - they are divided into direct and indirect methods. Direct tooth restoration involves placing a filling into a prepared tooth cavity immediately, during one visit. Indirect tooth restoration requires cooperation with the lab and involves tooth replacements in the form of inlays, onlays or crowns. Moreover, the article shows indication, features, advantages and disadvantages of various treatment methods, describes materials available on the market.