Pisanko-Czajkowska E. et al. 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 1(59)/2016: 24-30

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2016/1/24

Pobierz pełną wersję artykułu

PRACA POGLĄDOWA

Edyta Pisanko-Czajkowska1,A,D,E, Milena Sawicka1,D,E, Anna Bielecka-Szereszowiec1,B,F, Marcin Czajkowski2,E,B

1 Zaklad Protetyki Stomatologicznej, Mazowieckie Centrum Stomatologii w Warszawie. Kierownik specjalizacji: lek. stom. Agata Kurkiewicz, specjalista II stopnia w zakresie protetyki stomatologicznej, lek. stom. Danuta Bołdak, specjalista II stopnia w zakresie protetyki stomatologicznej
2 Prywatna P raktyka Stomatologiczna, Warszawa

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 11.01.2016. Accepted: 11.02.2016. Published: 19.02.2016
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Korony teleskopowe - doskonałe rozwiązanie dla pacjentów z uzębieniem resztkowym


słowa kluczowe:

frykcja, korony teleskopowe, retencja, technika galwano 


streszczenie:

Korony teleskopowe to precyzyjne elementy retencyjne, wykorzystywane w celu zabezpieczenia optymalnej funkcjonalnie retencji oraz stabilizacji dla ruchomych uzupełnień protetycznych. Te bezklamrowe elementy utrzymują protezy ruchome o podparciu ozębnowym lub ozębnowo-śluzówkowym, wykorzystując siłę tarcia lub wklinowania. Zastosowanie tego typu konstrukcji umożliwia uzyskanie równomiernego rozłożenia sił, zarówno na podłoże kostne pokryte błoną śluzową jak i na pozostałe w jamie ustnej zęby filarowe. Jednocześnie zapewniona jest doskonała retencja i stabilizacja uzupełnienia. Polecane są szczególnie pacjentom z uzębieniem resztkowym, ze względu na możliwość lepszego szynowania pośredniego, szczególnie w sytuacjach, gdy w łuku zębowym obecne są zęby niepewnie rokujące na przyszłość (ograniczona powierzchnia ozębnowa, choroby przyzębia). Korony teleskopowe są również coraz powszechniej wykorzystywane do umocowania protez overdenture na wszczepach śródkostnych. Celem pracy jest przedstawienie zalet jakie wiążą się z wykorzystywaniem koron teleskopowych. Przedstawione zostaną różne metody ich wykonania, od tradycyjnej metody odlewania poprzez technikę galwanoformingu, aż po zastosowanie technologii CAD/CAM do wykonania korony pierwotnej, wtórnej jak i elementów pośrednich.


GB

Telescopic crowns - a perfect solution to partially edentulous patients


key words:

friction, telescopic crowns, retention, galvano technique 


summary:

Telescopic crowns are precise retention elements used for secure optimal functional retention and stabilization for removable prostetic restoration. These bracket-less elements suport periodontal or periodontal-mucous prostheses using friction or herniation. The use of this type of construction allows for even distribution of forces, both to bone surface covered with mucous membrane and to the remaining abutment teeth. At the same time it provides perfect retention and stabilization of the supplement. Telescopic crowns are recommended particularly to partially edentulous patients, due to the possibility of better splinting, especially in situations where teeth with very negative prognosis for the future are present in the dental arch (limited periodontal space, periodontal diseases). Moreover they are commonly used to attach overdentures to intraosseous implants.The aim of this study is to present the advantages resulting from the use of telescopic crowns. It describes diverse methods of their implementation, starting from the traditional method of casting through galvano technique, and finishing on the appliance of CAD/CAM technology to perform primary crowns, secondary crowns andintermediate components.